Správa o krajine – Slovensko 2018: Rastieme, no stále máme problémy

Začiatkom marca uverejnila Európska komisia národné správy k Európskemu semestru 2018. EK v správe hodnotí hospodársky rast krajiny a predpokladaný vývoj, obchodnú bilanciu, stav investícií, mieru inflácie, spotrebu, stav na trhu práce alebo daňový systém. Správa sa okrem iného venuje sektorovým oblastiam, ako je veda a výskum, telekomunikácie, doprava, energetika a životné prostredie.

slovensko-2018

Zhrnutie:

 • Pozitívny hospodársky vývoj na Slovensku ponúka príležitosť riešiť  zostávajúce štrukturálne problémy a pozdvihnúť rastový potenciál krajiny.
 • Hospodárska expanzia Slovenska napreduje výrazným tempom.
 • Na trhu práce bol zaznamenaný ďalší pozitívny vývoj.
 • Vývoj hospodárstva v širšom slova zmysle je vo všeobecnosti priaznivý.
 • Slovensko dosiahlo určitý pokrok pri plnení odporúčaní pre jednotlivé krajiny z roku 2017.
 • Slovensko má pred sebou výzvy, pokiaľ ide o niekoľko ukazovateľov sociálneho prehľadu v rámci európskeho piliera sociálnych práv.
 • Fiškálne príjmy sa zvyšujú a dodržiavanie daňových predpisov sa zlepšilo, no stále pretrváva vysoký výpadok príjmov z DPH.
 • Problémy v oblasti dlhodobej udržateľnosti súvisia aj napriek reformám s dôchodkovým systémom a systémom zdravotnej starostlivosti.
 • Pretrvávajú štrukturálne nedostatky na trhu práce.
 • Prebiehajú reformy v systémoch vzdelávania a odbornej prípravy, ale kvalita a rovnosť vzdelávacích výsledkov je naďalej zdrojom značných obáv.
 • Celkový výhľad v oblasti verejných a súkromných investícií je priaznivý, ale pretrvávajú prekážky brániace investíciám.
 • Verejná správa Slovenska je zmesou pokroku a pretrvávajúcich problémov.
 • Posilnenie inovácií a efektívnosti využívania zdrojov by uľahčilo prechod na znalostnú, ekologickejšiu a diverzifikovanejšiu ekonomiku.

Hospodársky rast na Slovensku bol v posledných rokoch značný a vykazoval výrazné zlepšenie na trhu práce, aj keď trend v oblasti investovania bol do určitej miery nerovnomerný. Reálny HDP v roku 2017 naďalej rástol výrazným tempom 3,4 % a očakáva sa, že toto tempo bude ďalej stúpať, čoho hlavným faktorom bude súkromná spotreba. Reálna hospodárska konvergencia v posledných rokoch napriek výraznému rastu stagnovala.

Z tém relevantných pre tento blog vyberám komentáre k niektorým oblastiam tak, ako ich formulovala Európska komisia:

Podnikateľské prostredie a prekážky brániace investíciám:

 • Kvalita podnikateľského prostredia je zásadným faktorom, ktorý určuje prílev investícií a ďalšie hospodárske činnosti
 • Slovenské firmy identifikovali korupciu a neefektívnu štátnu byrokraciu ako hlavné prekážky podnikania v krajine
 • Z národných prieskumov vyplýva zhoršovanie trendov v najrôznejších oblastiach správy a riadenia
 • Vláda prijala niekoľko opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia a posilnenie investícií

Prístup k financovaniu:

 • Prístup k financovaniu sa zlepšil, no alternatívne zdroje financovania slovenské MSP používajú len zriedka.
 • Zamietnutých však bolo 13 % žiadostí MSP o bankový úver (na úrovni EÚ je to 5 %).
 • Alternatívne zdroje financovania využívala menej než štvrtina slovenských MSP (24 %).
 • Zatiaľ čo 11 % startupových projektov na Slovensku sa financuje prostredníctvom kolektívneho financovania (crowdfunding), na financovanie prostredníctvom rizikového kapitálu pripadajú len 2 % financovania a túto formu využilo 15 % slovenských startupov.
 • Investície rizikového kapitálu v roku 2015 však narástli o 41 % hlavne v dôsledku spustenia nástrojov rizikového kapitálu v rámci iniciatívy JEREMIE financovanej z prostriedkov EÚ, ktorá sa skončila v roku 2016.

Podnikanie a malé a stredné podniky:

 • Korupcia zostáva na Slovensku jednou z najväčších prekážok pri podnikaní.
 • Pokrízový rast produktivity práce v slovenských MSP v spracovateľskom priemysle zaostával za rastom produktivity práce veľkých spoločností, čím došlo k prehĺbeniu existujúceho rozdielu v produktivite. V rokoch 2009 – 2014 bola priemerná ročná miera rastu produktivity v MSP v spracovateľskom priemysle 4,6 %, čo je oveľa nižší
  nárast než vo veľkých firmách, ktorých produktivita v rovnakom období narástla o 14,1 %.
 • Cieľom rozličných opatrení je zlepšiť ekosystém, v ktorom sú zakladané startupy. Slovensko umožnilo zakladať nový druh spoločnosti – „jednoduchú akciovú spoločnosť“ alebo „jednoeurovú spoločnosť“, ktorá podnikateľom umožňuje vytvoriť novú spoločnosť s kapitálom vo výške len 1 EUR.

Výskum, vývoj a inovácie:

 • Schopnosť Slovenska inovovať je naďalej nevýrazná.
 • Slovensko za posledné desaťročie výrazne zvýšilo svoje investície do výskumu, vývoja a inovácií, pričom tieto investície v rozmedzí rokov 2007 až 2015 rástli o viac než 10 % ročne.
 • Nízke úrovne výskumu, vývoja a inovácií podnikov možno čiastočne vysvetliť hospodárskou štruktúrou Slovenska.
 • Na podporu trendov digitalizácie priemyslu bola v roku 2016 prijatá stratégia
  inteligentného priemyslu, pretože robotika, automatizácia a IKT patria na Slovensku medzi ekonomicky sľubné oblasti špecializácie.
 • Spolupráca medzi podnikmi a verejným sektorom výskumu, vývoja a inovácií je naďalej náročná, no prijatých bolo niekoľko nápravných opatrení.
 • Podpora výskumu a vývoja z prostriedkov EÚ má pred sebou určité prekážky. Pri niekoľkých opatreniach na mobilizáciu transferu vedomostí a technológií, posilnenie výskumných kapacít v priemysle a podporu strategického dlhodobého
  výskumu, ktoré boli plánované v rámci operačného programu financovaného z prostriedkov EÚ, došlo k výraznému oneskoreniu.
 • Návratnosť verejných investícií do výskumu a vývoja je nízka v dôsledku neefektívnosti a neúčinnosti výskumného prostredia na Slovensku.
 • Celková správa a riadenie politiky výskumu, vývoja a inovácií sú slabé a reformy sa často odkladajú.

Digitálne hospodárstvo:

 • Celkové výsledky Slovenska v oblasti konektivity sú naďalej pod priemerom EÚ.
 • Slovensku chýbajú špecialisti na informačné a komunikačné technológie (IKT) a digitálni profesionáli.
 • Slovenská „digitálna koalícia“ má za cieľ riešiť nedostatok digitálnych zručností a špecialistov na IKT.
 • Podniky stále plne nechápu ani neoceňujú digitálny jednotný trh.
 • Zavádzanie služieb elektronickej verejnej správy napreduje veľmi pomalým tempom.

Kompletný dokument si stiahnite tu: Národná správa k Európskemu semestru 2018 – Slovensko (Európsky semester 2018: posúdenie pokroku dosiahnutého v oblasti štrukturálnych reforiem, prevencie a nápravy makroekonomických nerovnováh a výsledkov hĺbkových preskúmaní podľa nariadenia (EÚ) č. 1176/2011 – PDF)