Prečo sú nové členské krajiny menej úspešné v európskych rámcových programoch pre výskum a inovácie?

Systémy výskumu, vývoja a inovácií Nových členských štátov Európskej únie (EÚ-13) sú menej výkonné, než je tomu u starších členský štátov. Majú tiež slabšie postavenie v rámci sietí a produkujú menej kvalitné návrhy projektov uchádzajúcich sa o podporu rámcových programov EÚ. Nízka participácia týchto krajín je najvýraznejšia v programoch, ktoré podporujú excelentnosť a inovácie. Konštatuje server Vedavyzkum.cz.

excellence

Rozsiahla štúdia Overcoming innovation gaps in the EU-13 Member States, mala za cieľ identifikovať dôvody nízkej participácie a miery úspešnosti v rámcových programoch členských štátov EÚ, ktoré sa pripojili v rokoch 2004, 2007 a 2013 (EU-131). Napriek rôznorodosti týchto krajín sa výskumníkom podarilo potvrdiť niekoľko hypotéz, ktoré približujú dôvody spomínané neúspešnosti.

Zhruba na 21% zo všetkých podporených projektov siedmeho rámcového programu (FP7) participovala aspoň jedna organizácia z EÚ-13. V prípade aktuálneho programu Horizont 2020 (H2020) klesol tento podiel ešte viac – na iba 17%.

V prípade FP7 získali štáty EÚ-13 len 3,7% z celkovej finančnej pomoci. Nielen tieto údaje, ktoré ponúka spomínaná štúdia, nie sú pre EÚ-13 dobrou vizitkou. Fakt, že tieto štáty majú problémy s čerpaním, je už dlhšiu dobu známy. Zaujímavé dáta ukázalo strednodobé hodnotenie programu Horizont 2020, ktoré prebiehalo v minulom roku. Ďalšie štatistiky zverejnila Európska komisia tento rok vo februári v publikácii HORIZONT 2020 in full swing – Three years on.

Vysvetlení nízkej účasti aj úspešnosti je viacero. Svoje závery prezentovala už napríklad Európska komisia alebo Skupina na vysokej úrovni vo svojich správach. Výskum dospel k nasledujúcim záverom:

  • Kvalita návrhov vedeckých projektov podávaných do rámcových programov je u krajín EÚ-13 nižšia ako v prípade zvyšku EÚ.
  • Potenciálni žiadatelia z EÚ-13 sú menej napojení na kooperačné siete v rámcových programoch.
  • Systémy VaVaI nových členských krajín sú celkovo slabšie ako v prípade zvyšných členov EÚ.
  • Problém s nízkou účasťou v rámcových programoch EÚ-13 sa rôznia svojou intenzitou podľa jednotlivých nástrojov programov.

Text prevzatý z Vedavyzkum.cz. Zdroj: Európsky parlament – STOA