Výsledky programu Horizont 2020 v grafickom spracovaní

Za prvé 3 roky fungovania bolo podaných vyše 115 tisíc projektov v 329 výzvach, z ktorých bolo zafinancovaných takmer 14 tisíc v sume 25 miliárd eur. Pozrite si detailné výsledky a ich grafické spracovanie z najnovšej publikácie Európskej komisie.

h2020-keyfact-2014-2016

Vybrané výsledky za obdobie 2014-2016

 • 115 235 podaných návrhov, ktoré žiadali 182 miliárd eur
 • 329 uzavretých výziev na predkladani enávrhov
 • do podaných návrhov bolo zapojených takmer 400 tisíc účastníkov
 • celková miera úspešnosti je 12,6% (pomer získaného a žiadaného financovania)
 • úspešnosť účastníkov (pomer žiadateľov a účastníkov grantu) je 14,8%, pričom
 • najúspešnejšie sú verejné organizácie (26,4%) a výskumné organizácie (17,7%) a najnižšie sú súkromné firmy (13,5%) a univerzity (13,1%)
 • až 74% kvalitných projektov nezískalo vzhľadom na vysoký počet záujemcov financovanie
 • bolo podpísaných 13 903 zmlúv na granty v sume 24,8 miliárd eur
 • 20% prostriedkov získali MSP
 • 54% všetkých predkladateľov návrhov boli nováčikovia, ktorí ešte nepodávali návrhy do rámcových programov EÚ
 • priemerný čas na prípravu a podpis zmluvy sa skrátil na 192 dní (v porovnaní s 303 dňami v FP7)
 • bežiace a ukončené projekty vyprodukovali 11894 článkov v prestížnych časopisoch a 9615 článkov v rámci open access
 • bolo pripravených 8414 prototypov, 5534 testov, 695 klinických štúdií
 • bolo podaných 408 žiadostí o patent, 21 dizajnov a 66 obchodných značiek

Vybrané štatistiky za Slovensko: 

 • 274 účastí v schválených projektoch
 • celkový príspevok pre slovenské organizácie je 70,6 mil. eur (22. miesto v EÚ)
 • priemerný príspevok na tisícku výskumníkov je 5 mil. eur (23. miesto v EÚ)
 • Slovensko dosahuje mieru úspešnosti 13%
 • na celkovom počte návrhov sa Slovensko podiela len 0,5% (24. miesto v EÚ)
 • v aktivite Slovenska v počte podaných návrhov na počet výskumných pracovníkov sme na 24. mieste v EÚ

Grafické znázornenie vybraných štatistík

 • grafické spracovanie zobrazuje výsledky programu Horizont 2020 za roky 2014-2016
 • po klinknutí na obrázok sa zobrazí väčšie rozlíšenie
 • Pri porovnávacích grafoch je oranžovou šípkou vyznačené Slovensko
 • Zdroj E-Corda, spracovanie Európska komisia

1. Prehľad výziev a vybraných návrhov:

h2020-stats-2014-2016-02

2. Podané návrhy a podiel podaných kvalitných návrhov, ktoré nezískali financovanie vzhľadom na vysokú konkurenciu:

h2020-stats-2014-2016-03

3. Podiel jednotlivých typov organizácií (ich aktivita) pri predkladaní návrhov:

h2020-stats-2014-2016-04

4. Podiel podaných návrhov jednotlivých krajín ako pomer k celkovému počtu podaných návrhov. Slovensko je zobrazené z oranžovou šípkou:h2020-stats-2014-2016-05

5. Aktivita pri podávaní návrhov jednotlivých krajín ako pomer podaných návrhov k počtu výskumných pracovníkov v jednotlivých krajinách. Slovensko je zobrazené z oranžovou šípkou:h2020-stats-2014-2016-06

6. Priemerná miera úspešnosti podaných návrhov:

h2020-stats-2014-2016-07

7. Priemerná miera úspešnosti podaných návrhov podľa typu predkladajúcej organizácie:

h2020-stats-2014-2016-08

8. Priemerná miera úspešnosti podaných návrhov podľa krajiny EÚ. Slovensko je zobrazené z oranžovou šípkou:

h2020-stats-2014-2016-09

9. Účasť v schválených projektoch podľa typu organizácie:

h2020-stats-2014-2016-10

10. Rozdelenie príspevku EÚ k projektom podľa jednotlivých oblastí programu Horizont 2020:

h2020-stats-2014-2016-11

11. Počet schválených projektov podľa jednotlivých oblastí programu Horizont 2020:

h2020-stats-2014-2016-12

12. Rozdelenie príspevku EÚ k schváleným projektom podľa typu organizácie:

h2020-stats-2014-2016-13

13. Počet účastí v schválených projektoch podľa typu organizácie (v prípade viacerých účastí jednej organizácie sa tento počet navyšuje):

h2020-stats-2014-2016-14

14. Rozdelenie príspevku EÚ k schváleným projektom medzi krajiny EÚ-28, asociované krajiny k programu a tretie krajiny:

h2020-stats-2014-2016-15

15. Počet účasti organizácií z jednotlivých členských krajín. Slovensko je zobrazené z oranžovou šípkou. V prípade viacerých účastí jednej organizácie sa tento počet navyšuje:

h2020-stats-2014-2016-16

16. Celkový alokovaný príspevok EÚ k schváleným projektom pre organizácie podľa jednotlivých členských krajín. Slovensko je zobrazené z oranžovou šípkou: 

h2020-stats-2014-2016-17

17. Celkový alokovaný príspevok EÚ k schváleným projektom pre organizácie  ako podiel k tisícke výskumných pracovníkov podľa jednotlivých členských krajín. Slovensko je zobrazené z oranžovou šípkou:

h2020-stats-2014-2016-18

18. Aktivita nováčikov – podiel organizácií, ktoré predložili svoj projekt do rámcových programov EÚ po prvý krát:

h2020-stats-2014-2016-19

19. Aktivita nováčikov – porovnanie z predchádzajúcim rámcovým programom (FP7) a rozdelenie podľa typu organizácie:

h2020-stats-2014-2016-20

20. Výsledky schémy SME Instrument:

h2020-stats-2014-2016-21

21. Počet podaných projektov a ich úspešnosť v SME Instrument:

h2020-stats-2014-2016-22

 

22. Počet účastí a rozdelený príspevok EÚ v SME Instrument podľa jednotlivých fáz:h2020-stats-2014-2016-23

23. Celkové výsledky účasti MSP v schválených projektoch vo všetkých oblastiach programu Horizont 2020:

h2020-stats-2014-2016-24

24. Celkový čas od predloženia návrhu po podpis zmluvy – porovnanie s predchádzajúcim programom (FP7):

h2020-stats-2014-2016-25

25. Celkový čas od predloženia návrhu po podpis zmluvy – porovnanie medziročného vývoja a predchádzajúceho programu (FP7):

h2020-stats-2014-2016-26

26. Hodnotitelia – štatistiky podľa veku a odbornosti:

h2020-stats-2014-2016-27

27. Prvé výsledky projektov:

h2020-stats-2014-2016-28

Celú štúdiu si môžete stiahnuť tu (PDF).