Seal of Excellence: Čo to je a ako funguje? Šanca dobre hodnotené, no neúspešné projekty z programu Horizont 2020

Seal of Excelence (Známka excelentnosti) je značka kvality, ktorá sa udeľuje návrhom projektov predloženým na financovanie v rámci programu Horizont 2020, ktoré úspešne splnili všetky prísne podmienky účasti a kritériá na vyhodnotenie návrhov, ale nemohli sa financovať z dostupného rozpočtu na výzvy.

Známkou sa teda identifikujú sľubné návrhy projektov, ktoré si zaslúžia financovanie z alternatívnych zdrojov (verejných alebo súkromných), t. j. vnútroštátnych, regionálnych, európskych alebo medzinárodných.

Cieľom je vytváranie synergií medzi programom Horizont 2020 a inými zdrojmi financovania, napríklad európskymi štrukturálnymi a investičnými fondmi (EŠIF), ale aj inými zdrojmi.

Rok čo rok sa o účasť v programe Horizont 2020 uchádzajú tisícky organizácií v Európe, pričom vynakladajú vzácne zdroje a čas. Európska komisia používa jeden z najkomplexnejších hodnotiacich systémov na svete s využitím medzinárodných nezávislých expertov.

Hodnotenie prebieha na základe troch vymedzených kritérií (excelentnosť, vplyv a kvalita a efektívnosť vykonávania) a návrhy sa v ňom rozdelia na tie, ktoré ešte nedospeli do štádia, aby dostali financovanie (nedosahujú prah kvality), a tie, ktoré si financovanie zaslúžia (prekračujú hranicu kvality). Z návrhov prekračujúcich prah kvality získajú financovanie len niektoré, v závislosti od dostupného rozpočtu programu Horizont 2020.

sealofexcellence-scheme

Osvedčenie o známke excelentnosti sa udelí žiadateľom s projektmi, ktoré prekročili prah kvality, ale neboli financované: držiteľ osvedčenia sa potom môže uchádzať o alternatívne zdroje financovania (regionálne, vnútroštátne, súkromné alebo verejné) a predložiť osvedčenie ako známku vysokej kvality návrhu projektu.

Opatrenie sa v tejto počiatočnej „pilotnej“ fáze týka len návrhov uchádzajúcich sa o financovanie z EIC Accelerator/SME Instrument, a najmä tých návrhov v rámci nástroja pre MSP, ktoré na základe hodnotenia prekračujú prah kvality (13 a viac z 15 bodov), ale nedostanú financovanie z programu Horizont 2020. Tiež funguje aj v ďalších oblastiach programu Horizont 2020, napríklad v rámci akcií Marie Skłodowska-Curie.

Známka excelentnosti ponúka regiónom a členským štátom (a všetkým ďalším zainteresovaným stranám) jedinečnú príležitosť v plnej miere využiť vysokokvalitný proces hodnotenia programu Horizont 2020, teda ako ľahko rozpoznávať a prípadne podporovať návrhy s veľkým vplyvom predložené sľubnými inovačnými podnikmi s ambíciou rásť a zúčastňovať sa na medzinárodnej hospodárskej súťaži.

Regióny/členské štáty, ktoré majú záujem takéto typy návrhov financovať, budú môcť využívať zdroje EŠIF (v súlade s prioritami EŠIF, ako aj vnútroštátnymi pravidlami a príslušnými pravidlami EÚ) alebo vlastné národné/regionálne zdroje, a to bez ďalšieho hodnotenia.

Každý členský štát alebo región má možnosť zaviesť podporné schémy financovania, ktoré budú v súlade s vnútroštátnymi pravidlami a pravidlami EÚ zamerané konkrétne na tieto typy návrhov a umožnia poskytnutie alternatívneho financovania. Čoraz viac členských štátov a regiónov už skúma, ako tieto schémy čo najlepšie implementovať.

  • Slovensko spustilo výzvu pre štúdie realizovateľnosti (bývalá fáza 1) a aktuálne pripravuje schému Seal of Excellence pre projekty EIC Accelerator (SME Instrument, fáza 2)
  • Česká republika už dlhšiu dobu realizuje podporu firiem cez regionálne (Brno) i národné schémy (viac informácií)
  • Švédska organizácia VINNOVA konštatuje: “Tento prístup je pre nás atraktívny preto, lebo predstavuje ekonomický spôsob, ktorým môžeme vytvoriť synergie s programom Horizont 2020, keďže nepriame náklady (predkladanie a hodnotenie návrhov) na financovanie z vnútroštátnych zdrojov sú takmer nulové. Podľa nás je veľmi dôležitý aj na povzbudenie našich MSP, aby sa uchádzali o financovanie zo zdrojov EÚ, a keďže miera úspešnosti v prípade nástroja MSP bola v konečnom dôsledku pomerne odrádzajúca, chceme, aby si podniky boli isté, že ak predložia čo najlepší projekt, finančné prostriedky dostanú. Uvedomujeme si, koľko času a úsilia MSP vynaložili na vypracovanie svojich návrhov”

Viac informácií o EIC Accelerator:

Aktualizované 17.8.2020