SME Instrument/EIC Accelerator v praxi: Veľká analýza schémy od Európskeho dvora audítorov

Európsky dvor audítorov (ECA) vydal rozsiahlu analýzu: “Nástroj pre MSP v praxi: účinný a inovačný program, ktorý stojí pred výzvami”. Obsahuje niektoré zásadné postrehy a návrhy na zlepšenia tohto najpopulárnejšieho európskeho nástroja pre inovatívne startupy. Slovensko z rôznych pohľadov skončilo na predposlednom mieste EÚ.

eca-smeinst-eica-2019

Pri tomto audite posudzovali, či nástroj pre MSP podporuje inovácie malých a stredných podnikoch. Skúmali , či sa zameriava na správny typ MSP, či dosiahol široké zemepisné pokrytie, či boli proces výberu a podpora Komisie účinné a či Komisia nástroj vhodne monitorovala a následne kontrolovala, aby ho mohla zlepšovať.

Nástroj pre MSP (SME Instrument, teraz EIC Accelerator) bol zriadený na základe rámcového programu pre výskum Horizont 2020 na podporu inovácie v malých a stredných podnikoch (MSP). Cieľom nástroja je rozvinúť a zužitkovať inovačný potenciál MSP vyplnením medzery vo financovaní vysoko rizikových projektov v ranej fáze a zvýšením komercializácie výsledkov výskumu v súkromnom sektore. Je zameraný na inovačné MSP v EÚ a 16 pridružených krajín, ktoré vykazujú veľkú ambíciu rozvíjať sa, rásť a pôsobiť na medzinárodnej úrovni vo všetkých možných oblastiach inovácie.

Zo správy vyberám najdôležitejšie fakty:

 • Z nástroja s celkovým rozpočtom na obdobie 2014 – 2020 vo výške 3 mld. EUR.
 • Všeobecné ciele a úlohy nástroja spolu so zmenami zavedenými v priebehu jeho vykonávania napriek tomu vyvolali u zainteresovaných strán určitú neistotu.
 • Identifikovali sme riziko, že sa z nástroja financujú niektoré MSP, ktoré by mohli byť financované na trhu.
 • Opätovné predkladanie neúspešných návrhov výrazne a stále viac zaťažuje zdroje určené na riadenie a hodnotenie, no neprináša pridanú hodnotu. Nielenže zvyšuje administratívne náklady, ale znižuje aj mieru úspešnosti, čím odrádza od účasti.
 • Fáza 1 (financovanie feasibility study) nástroja poskytuje účinnú podporu vďaka jednoduchému a rýchlemu výberovému konaniu, vytvoreniu značky EÚ a prístupu k službám podnikateľskej akcelerácie. Vedie však k neúmerne vysokým administratívnym nákladom Komisie a jej význam je oslabený v krajinách, kde podobné programy už existujú.
 • Fáza 2 nástroja (teraz EIC Accelerator), ktorá poskytuje vyššiu mieru podpory s cieľom uviesť inovácie na trh, prináša rovnaké pozitívne výsledky ako fáza 1 a tiež pomáha malým a  stredným podnikom získať ďalšie investície.
 • Väčšina prijímateľov na svoju inovačnú činnosť stále potrebuje dodatočné financovanie, aby mohla inovačné projekty uviesť na trh. Komisia urobila málo na to, aby vytvorila prepojenia medzi potrebami malých a stredných podnikov v oblasti financovania a finančnými nástrojmi podporovanými EÚ a o finančným potrebách prijímateľov má obmedzené znalosti.
 • Monitorovanie získaných investícií a vývoja spoločnosti je nákladovo efektívne, no neposudzuje sa pri ňom skutočný dosah nástroja. Napriek tomu, že prijímateľom sa okrem získaných grantov darilo získavať i ďalšie investície, medzi účastníckymi krajinami existujú rozdiely, pričom MSP v severozápadnej Európe získavajú viac súkromných finančných prostriedkov než MSP na juhu a východe Európy.

ECA odporúča, aby Európska komisia do budúcnosti:

 • zlepšila marketingovú a komunikačnú stratégiu nástroja,
 • zlepšila svoju podporu národným kontaktným miestam pre MSP a sieti Enterprise Europe Network (EEN) a vylepšila výberové konanie na nástroj, aby sa lepšie využívali zdroje a financovali najlepšie návrhy,
 • obmedzila, koľkokrát môže byť návrh opätovne predložený, a uverejňovala mieru úspešnosti každého projektového návrhu,
 • navrhla členským štátom, že bude riadiť programy podobné fáze 1,
 • v ďalšom programovom období zachovala program podobný fáze 2 a rozvíjala existujúce výsledky,
 • posilnila služby podnikateľskej akcelerácie tým, že na túto oblasť vyčlení primerané zdroje,
 • určila a presadzovala synergie medzi nástrojom pre MSP a finančnými nástrojmi podporovanými EÚ.

Vybrané zaujímavé postrehy zo štúdie

Program za analyzované obdobie (01/2014-05/2019) zafinancoval takmer 4000 projektov vo fáze 1 a 1123 projektov vo fáze 2:

eca-smeinst-eica-2019-01
Nástroj pre MSP: štruktúra a rozdelenie rozpočtu. Zdroj: ECA

Časté zmeny zavádzané počas krátkeho trvania nástroja pre MSP spôsobili zmätok na strane kľúčových aktérov, ako sú národné kontaktné miesta, sieť Enterprise Europe Network (EEN) a žiadatelia, ohľadom toho, čo by sa malo financovať.

Počas vykonávania nástroja pre MSP sa typ spoločností, na ktoré sa nástroj zameriava, zmenil od zavedených spoločností, ktoré sa zúčastnili na predchádzajúcich rámcových programoch, na inovačné a hlavne mladé spoločnosti bez predchádzajúcich skúseností s rámcovým programom. Zavedením prístupu zdola nahor a presvedčovacích argumentov v roku 2018 v rámci pilotného programu EIC sa urýchlil prechod k zloženiu malých a stredných podnikov, ktoré je celkovo mladšie. Súčasné portfólio prijímateľov je lepšie na zabezpečenie rastu a vytváranie pracovných miest

eca-smeinst-eica-2019-02
Vek MSP financovaných vo fáze 2 podľa roku výzvy. Zdroj: ECA na základe údajov Komisie

Podľa rôznych zainteresovaných strán, s ktorými sme viedli rozhovory, existuje riziko, že nástroj pre MSP vytlačí súkromné investície. Zainteresované osoby však poukázali na následný účinok spôsobený grantom EÚ, ktorý pomáha prijímateľom, aby neskôr získali ďalšie finančné prostriedky potrebné pre ďalší rozvoj svojich inovačných projektov a rozšírenie.

Financovateľnosť projektu je zložitý koncept, ktorý určujú niekoľko premenných, ako je objem potrebných financií, načasovanie a cena. Vzhľadom na jeho zložitosť sa väčšina respondentov domnievala, že je potrebné definovať, čo financovateľnosť je a ako by sa mala merať. Pred rokom 2019 sa financovateľnosť projektov vo výberovom konaní nástroja pre MSP nezohľadňovala. Z nástroja boli vlastne poskytnuté granty niektorým malým a stredným podnikom, ktoré mohli byť financované na trhu. Zavedenie konceptu nefinancovatelnosti vyžaduje, aby bolo jasne stanovené, ako ich možno preukázať, a to predovšetkým preto, že spojenie nástroja pre MSP s EÚ a samotný grant priťahujú ďalšie finančné zdroje podporujúce inovačné projekty.

Rôzna miera účasti medzi krajinami je čiastočne spôsobená faktormi mimo kontrolu Komisie. Mieru účasti v nástroji pre MSP a mieru úspešnosti projektov ovplyvňuje niekoľko faktorov:

 1. inovačný ekosystém a počet MSP v krajine;
 2. existencia národnej stratégie týkajúcej sa nástroja pre MSP;
 3. úsilie o propagáciu nástroja pre MSP;
 4. podpora poskytovaná národnými kontaktnými miestami a sieťou EEN
eca-smeinst-eica-2019-03
Štatistické údaje o počte predložených žiadostí a získanom financovaní v pomere k počtu MSP, HDP a počtu obyvateľov podľa jednotlivých krajín. Zdroj: ECA na základe údajov Komisie
eca-smeinst-eica-2019-04
Počet predložených návrhov projektov na tisíc MSP. Zdroj: ECA

Rozdiely v miere úspešnosti medzi krajinami sú čiastočne vysvetlené existujúcimi odchýlkami v miere inovácií. Graf nižšie vykazuje silný vzájomný vzťah medzi mierou úspešnosti v nástroji pre MSP a súhrnným inovačným indexom európskeho prehľadu výsledkov inovácie.

eca-smeinst-eica-2019-05
Vzájomný vzťah medzi mierou úspešnosti nástroja pre MSP a európskym prehľadom výsledkov inovácie v roku 2019. Zdroj: ECA na základe údajov Komisie

Spoločnou charakteristickou črtou zúčastnených krajín s vysokou mierou účasti a úspešnosti v nástroji je prítomnosť aktívnej národnej inovačnej agentúry (NIA), ktorá pôsobí ako sprostredkovateľ pre inovačné MSP. Opačne v troch členských štátoch s najnižšou mierou účasti (v porovnaní s počtom MSP v krajine) a najnižšou mierou úspešnosti nepôsobí žiadna NIA.

Napriek tomu, že sa Komisia snažila osloviť možných prijímateľov, nemá štruktúrovanú marketingovú a komunikačnú stratégiu. Nevyužívala dostatočne cielený prístup, aby medzi inovačnými MSP zvýšila povedomie o finančných možnostiach, ktoré im nástroj pre MSP ponúka. Komisia sa vo veľkej miere spolieha na propagáciu, ktorú na úrovni členských štátov realizujú národné kontaktné miesta a EEN, aby bol nástroj pre MSP vykonávaný jednotne. Úroveň podpory, ktorú poskytujú národné kontaktné miesta, sa v jednotlivých členských štátoch líši, čo ovplyvňuje mieru účasti a úspešnosti.

Na to, aby boli na financovanie vybrané najlepšie žiadosti, je rozhodujúce účinné výberové konanie. V každom zo štyroch uzávierok v roku agentúra EASME dostáva a spravuje veľmi vysoký počet návrhov ku každej z dvoch fáz. Proces hodnotenia oslabujú obmedzené zdroje v kombinácii s veľkým množstvom návrhov. Vo fáze 1 majú hodnotitelia na to, aby dokončili hodnotenie a vypracovali dokumentáciu, len 1,6 hodiny a vo fáze 2 2,4 hodiny, hoci žiadosti sú pomerne dlhé (10 strán bez príloh vo fáze 1 a 30 bez príloh vo fáze 2). V našom prieskume len 34 % hodnotiteľov fázy 2 odpovedalo, že 2,4 hodiny určené Komisiou na hodnotenie návrhov je postačujúcich. Priemerne bolo potrebných 5,1 hodiny.

Prezentácia pred porotou v značnej miere zlepšuje výberové konanie. Zavedenie prezentácie projektov pred porotou v roku 2018 bolo pozitívnou zmenou, pretože sa tým kompenzujú nedostatky vlastného hodnotenia na diaľku a umožňuje overenie praktických aspektov projektu a schopnosti tímu realizovať ho. Niektoré prvky napriek tomu nie sú optimálne. Členovia poroty posudzujú počas hodnotiaceho týždňa 20 prezentácií projektov a očakáva sa od nich, aby prečítali dokumenty, ktoré žiadatelia predložili vopred. Členovia poroty, s ktorými sme robili rozhovory, sa však domnievajú, že dokumenty nedostali s dostatočným predstihom, aby mohli preštudovať možných 1600 strán informácií obsiahnutých v žiadostiach. Navrhli tiež, aby mali prístup k pripomienkam zo správ hodnotiteľov na diaľku. Členovia poroty uviedli, že je potrebné zaviesť proces „ľahkej“ hĺbkovej kontroly, aby sa overila správnosť informácií, ktoré žiadatelia poskytujú o patentoch, profile spoločnosti a zložení tímu.

Čas medzi podaním žiadosti a udelením grantu sa dodržiava. Komisia stanovila čas medzi podaním žiadosti a udelením grantu (čas medzi konečným termínom a podpisom dohody o grante) na maximálne tri mesiace pre fázu 1 a šesť mesiacov pre fázu 2. Skutočný čas medzi podaním žiadosti a udelením grantu sa od začiatku programu znížila a napriek zavedeniu prezentácie pred porotami v roku 2018 agentúra EASME podpísala v tom istom roku 90 % grantov v stanovenej lehote.

Opätovné predkladanie návrhov preťažuje zdroje určené na hodnotenie. Nie je stanovený žiaden limit, koľkokrát môže byť neúspešná žiadosť o finančné prostriedky z nástroja pre MSP opakovane predložená. Znovu predložený návrh sa hodnotí rovnako ako akákoľvek iná prvá žiadosť bez toho, aby sa preniesli informácie z predchádzajúcich hodnotení. Dodatočné náklady žiadateľa spojené s opakovaným predložením nezmeneného návrhu sú zanedbateľné. Počet opätovne predložených žiadostí sa postupne zvyšuje a v súčasnosti predstavuje značný podiel na celkových predložených žiadostiach. Pri posledných konečných termínoch v roku 2018 66 % žiadostí vo fáze 2 tvorili žiadosti, ktoré už boli predložené, a polovica z nich už bola predložená po tretíkrát.

eca-smeinst-eica-2019-06
Podiel opätovne predkladaných návrhov vo fáze 2. Zdroj: ECA na základe údajov Komisie

Nárast žiadostí v priebehu času je spôsobený len opätovne predkladanými návrhmi. Počet nových projektov, ku ktorým bola predložená žiadosť vo fáze 2, zostáva stabilný na 500 žiadostiach ku konečnému termínu. V rokoch 2015 až 2018 predstavovali náklady na hodnotenie návrhov, ktoré boli predložené po tretíkrát alebo viackrát – a to len pri zohľadnení odmien pre odborných hodnotiteľov na diaľku – viac ako 4,3 mil. EUR.

eca-smeinst-eica-2019-07
Projekty vo fáze 2: nové oproti celkovému počtu. Zdroj: ECA na základe údajov Komisie

Priemerná miera úspešnosti návrhov predložených v rámci nástroja pre MSP je 4,7 % vo fáze 2 a 8,6 % vo fáze 1. Ak však počítame mieru úspešnosti na projektový návrh, a nie na predloženú žiadosť, úspešných je nakoniec okolo 11,5 % návrhov vo fáze 2 a 16,6 % návrhov vo fáze 1.

Fáza 1 poskytuje užitočnú podporu malým a stredným podnikom, no v niektorých členských štátoch už podobné programy existujú. Podľa zainteresovaných strán sa z fázy 1 a fázy 2 v podstate stali dva rôzne programy. Miera úspešnosti vo fáze 2 je stále o 50 % vyššia v prípade spoločností, ktoré prešli fázou 1, než spoločností, ktoré žiadajú priamo vo fáze 2. Od začatia nástroja pre MSP bolo podpísaných 3 978 dohôd o grante vo fáze 1. Komisia fázu 1 od septembra 2019 ukončila. Napriek väčším administratívnym režijným nákladom vzniknutým vo fáze 1 v porovnaní s fázou 2 predstavuje fáza 1 účinnú podporu vďaka rýchlemu výberovému konaniu na úrovni EÚ, značke EÚ pre prijímateľov a prístupu k službám podnikateľskej akcelerácie. Fáza 1 navyše prilákala do programu EÚ mnoho inovačných spoločností.

Komisia má len obmedzené znalosti o celkových potrebách prijímateľov v oblasti financovania a nevytvorila prepojenie s finančnými nástrojmi EÚ. Reprezentatívny prieskum poskytol určité informácie o finančných potrebách prijímateľov vo fáze 2. Konkrétne tri štvrtiny respondentov uviedlo, že potrebujú dodatočné financovanie
v priemernej výške 7,1 mil. EUR; 70 % respondentov usilujúcich o ďalšie financovanie vyjadrilo svoj záujem o investície súkromného rizikového kapitálu a 48 % rozmýšľalo o dlhových nástrojoch, ako sú pôžičky alebo úverové linky. Typ požadovaného  financovania sa líši podľa stupňa rozvoja spoločnosti, pričom mladé MSP sa viac zaujímajú o kapitálové injekcie než staršie podniky.

eca-smeinst-eica-2019-08
Podiel respondentov zaujímajúcich sa o podporu rizikového kapitálu podľa veku spoločnosti. Zdroj: ECA na základe prieskumu medzi prijímateľmi.

Správa EIB o prístupe k financovaniu pre prijímateľov podpory z nástroja pre MSP (Improving Access to Finance for Beneficiaries of the SMEI, marec 2018) vychádza z týchto záverov, ktoré sa potvrdili prostredníctvom nášho prieskumu a pohovorov s prijímateľmi: (1) keď projekty opustia fázu 2, prijímateľom podpory z nástroja pre MSP chýba financovanie, (2) granty predstavujú pozitívny trhový signál pre poskytovateľov súkromného kapitálu, (3) dostupné informácie o finančných nástrojoch sú rozdrobené a komunikácia medzi poskytovateľmi súkromného a verejného kapitálu je malá.

Prijímatelia získavajú ďalšie investície, no ich objem sa v EÚ líši. Medzi zúčastnenými krajinami existujú výrazné rozdiely, pričom prijímateľom vo fáze 2 v severozápadnej Európe sa darí získať viac súkromných zdrojov ako malým a stredným podnikom na juhu a východe. Rozdiely medzi trhmi rizikového kapitálu v týchto krajinách čiastočne vysvetľujú túto nerovnováhu. Z výsledkov nášho prieskumu medzi prijímateľmi vyplýva, že zemepisné umiestnenie je rozhodujúcim faktorom, ktorý ovplyvňuje tendenciu spoločnosti vyhľadávať kapitálové alebo dlhové investície. Konkrétne 84 % respondentov v severských krajinách a Spojenom kráľovstve má v úmysle usilovať o kapitálové investície oproti 54 % v Španielsku a 42 % v Taliansku.

eca-smeinst-eica-2019-09
Priemerné investície v mil. eur získané prijímateľom vo fáze 2 podľa krajiny prijímateľa. Zdroj: ECA na základe údajov agentúry EASME

Zaujímavý je pohľad na toky ďalších investícií nad 10 mil. EUR do krajiny prijímateľov, rozdelené podľa krajiny pôvodu. Z ďalších investícií vo výške 1,8 mld. EUR získaných prijímateľmi vo fáze 2 pochádza približne 400 mil. EUR od investorov so sídlom v Spojených štátoch a 181 mil. EUR od investorov v Číne. Najväčší samostatný investor, pokiaľ ide o prijímateľov vo fáze 2, sa nachádza v Spojených štátoch a tri z piatich najväčších investícií (nad 50 mil. EUR) pochádzajú od investorov mimo EÚ.

eca-smeinst-eica-2019-10
Získané investície podľa krajiny investora a krajiny prijímateľa v mil. eur. Zdroj: ECA na základe údajov agentúry EASME

Informácie v článku sú prevzaté zo štúdie ECA “Nástroj pre MSP v praxi: účinný a inovačný program, ktorý stojí pred výzvami”. Kompletnú štúdiu si môžete stiahnuť na stránke ECA.

Pozrite si tiež: