Granty pre inovatívne firmy SME Instrument (fáza 2) sú od júna nahradené novou schémou EIC Accelerator. Ponúkajú financovanie až do 17,5 mil. eur

6.6.2019 spustila Európska komisia výzvu na predkladanie návrhov v pilotnej schéme EIC Accelerator, určenej pre inovatívne malé a stredné podniky, ktoré chcú uviesť na globálny trh prelomové produkty. Môžu získať kombinované financovanie z grantu a investície až do 17,5 milióna eur.

eic-accelerator-0

Celkový rozpočet EIC Accelerator pre roky 2019-2020 je až 2 miliardy eur. Pilot EIC Accelerator poskytuje podporu buď len na granty (bývalý SME Instrument fáza 2), ako aj podporu vo forme kombinovaného financovania (kombináciou grantu a investície do vlastného kapitálu).

EIC Accelerator podporuje aktivity blízke trhu s cieľom výrazne podporiť prelomovú inováciu s potenciálom vytvárania trhu. Očakávanými prijímateľmi  sú vysoko inovatívne MSP s jasnými obchodnými ambíciami a potenciálom vysokého rastu a internacionalizácie.

EIC Accelerator financuje:

  • Granty na podporu inovácií a demonštračných činností v oblasti inovácií: príspevok v orientačnom rozsahu 500 000 EUR a 2,5 milióna EUR (70% celkových nákladov projektu ako všeobecné pravidlo pre inovačné projekty Horizont 2020);
  • Vlastný kapitál (equity finance) až do výšky 15 miliónov EUR na firmu (celkový rozpočet na investície je plánovaný vo výške 100 miliónov EUR v pilotnej fáze 2019 – 2020);
  • Bezplatný biznis koučing s cieľom podporiť a zvýšiť inovačnú kapacitu firmy a pomôcť zosúladiť projekt so strategickými podnikateľskými potrebami;
  • Prístup k širokej škále iných akceleračných služieb a uľahčenie prístupu k rizikovému financovaniu s cieľom uľahčiť komerčné využívanie inovácií.

Nové podklady na prípravu návrhov (platné od 6.6.2019):

Uzávierky na predkladanie návrhov:

  • 9.10.2019
  • 8.1.2020
  • 8.3.2020
  • 19.5.2020
  • 7.10.2020

V prípade, že ste podávali návrh do schémy SME Instrument a máte záujem o jeho znovupodanie, je potrebné pripraviť návrh podľa nových formulárov EIC Accelerator.

V septembri 2019 bude posledná možnosť pre predloženie návrhov projektov v schéme SME Instrument (fáza 1), ktoré môžu žiadať paušálnu úhradu až 50 tisíc eur na realizáciu štúdie realizovateľnosti uvedenia nových produktov na trh. Informácie o výzve.

Pilotná fáza EIC sa stane „plnohodnotnou“ realitou od roku 2021 v rámci budúceho rámcového programu EÚ v oblasti výskumu a inovácií Horizon Europe (2021-2027). Komisia navrhla, aby sa na EIC v rámci programu Horizon Europe vyčlenilo 10 miliárd EUR na podporu inovátorov prostredníctvom dvoch hlavných nástrojov financovania – nástroj Pathfinder pre pokročilý výskum (pre výskum v počiatočnom štádiu) a nástroj Accelerator, zmiešaného modelu financovania (granty plus vlastné imanie).

Viac informácií o EIC Accelerator (SME Instrument, fáza 2):

Pozrite si tiež:

Použité informácie zo stránok Európskej komisie a SLORD.