Ministerstvo hospodárstva SR oznámilo uzavretie viacerých výziev

MH SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie konajúci v zastúpení MŠVVaŠ SR ako riadiaceho orgánu pre operačný program Výskum a inovácie informuje žiadateľov, že plánuje uzavrieť 5 výziev z dôvodu vyčerpania prostriedkov alebo nedostatočného dopytu.

Ide o tieto výzvy:

uzatvorenie-vc3bdziev_4

* Poskytovateľ plánuje predĺžiť termín uzávierky daného (posledného) hodnotiaceho kola z pôvodného termínu 31. 07. 2018 na 28. 09. 2018.

** V zmysle výzvy sa za nedostatočný dopyt považuje situácia, kedy výška žiadaného nenávratného finančného príspevku v žiadostiach o poskytnutie nenávratného finančného príspevku predložených a zaregistrovaných v druhom alebo ktoromkoľvek neskoršom kole neprekročí 50% zostatku disponibilnej alokácie na výzvu.

Vzhľadom na uvedenú skutočnosť upozorňujeme žiadateľov, že plánované termíny uzavretia výziev sú pravdepodobne posledným možným termínom na predloženie žiadosti o poskytnutie NFP v rámci príslušných hodnotiacich kôl jednotlivých výziev.

Po termíne uzavretia výziev už nebude možné predkladať žiadosti o poskytnutie NFP.

Presný dátum uzavretia jednotlivých výziev bude zverejnený na webovom sídle www.opvai.sk .

Prevzaté z OP VaI