Výzva na vznik a činnosť technologicko-inovačných platforiem za 100 mil. eur

MH SR ako vyhlásilo výzvu na predkladanie projektových zámerov zameranú na podporu vzniku a činnosti technologicko-inovačných platforiem v rámci jednotlivých odvetví hospodárstva. Uzávierka výzvy je 30.11.2018.

opvai-tip-2018

Cieľom zverejnenej výzvy je podporiť projekty zamerané na zriadenie alebo modernizáciu výskumnej infraštruktúry a zároveň dosiahnutie a praktické uplatnenie inovácií produktu alebo procesu (s možným doplnením o organizačnú inováciu) a ich zavedenie do produkčného procesu prostredníctvom realizácie jednotlivých výskumno- vývojových úloh, čím dôjde k zvýšeniu inovačnej úrovne v podnikoch.

Podporené podniky musia pôsobiť buď v hlavnom odvetví, ktorým je charakterizovaná jedna z domén inteligentnej špecializácie, zadefinovaných v Implementačnom pláne Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky (RIS3 SK), alebo v niektorom z odvetví reprezentujúcich funkčné väzby existujúce v rámci príslušného hlavného odvetvia, ktorým je charakterizovaná určená doména.

Podporené môžu byť projekty realizované na území celého Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja. V rámci výzvy môžu byť podporené mikro, malé, stredné aj veľké podniky, ako aj výskumné organizácie, pričom oprávnenými aktivitami sú priemyselný výskum, experimentálny vývoj a zriadenie alebo modernizáciu výskumnej infraštruktúry. Súčasne môže byť s uvedenými činnosťami predmetom projektu aj aktivita relevantná iba pre MSP a zameraná na ochranu práv duševného vlastníctva.

Uplatnenie inštitútu partnerstva je v rámci výzvy povinné, pričom realizácia projektového zámeru sa musí uskutočniť prostredníctvom minimálne 3 partnerov žiadateľa a pre oprávneného žiadateľa, ktorým je veľký podnik je uplatnenie inštitútu partnerstva so zapojením aspoň jedného MSP podmienkou pre posúdenie projektového zámeru.

Ministerstvo hospodárstva SR aplikuje pre projekty zamerané na vznik a činnosť technologicko-inovačných platforiem dvojkolový proces výberu projektov. Uvedená skutočnosť znamená, že po ukončení procesu posudzovania projektových zámerov predložených v rámci výzvy bude nasledovať vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, pričom jednou z podmienok poskytnutia príspevku v nej stanovenou, bude predloženie hodnotiacej správy projektového zámeru, t.j. účasť v prvom kole výberu projektov.

Informácie k výzve:

  • Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/PZ/2018/1.2.2-01
  • V rámci výzvy sú vyčlenené finančné prostriedky vo výške: 100 mil. EUR.
  • Dátum vyhlásenia výzvy: 17. 7. 2018
  • Typ výzvy: uzavretá
  • Dátum uzavretia výzvy: 30. 11. 2018
  • Pre kompletné informácie k výzve spolu s jej prílohami kliknite SEM.

Prevzaté z OPVaI.sk