Podpora spolupráce SR-Izrael v oblasti inovácií i startupov

Už tretí rok beží schéma na podporu spolupráce slovenských a izraelských firiem v oblasti inovácií. Pripravil som súhrn informácií o programe, jeho výsledkoch a informáciu o stážach v Izraeli.

israel-innovation

Program medzinárodnej spolupráce Inovácie pre Slovensko a Izrael

Z programu sú podporené projekty prinášajúce merateľné a hodnotiteľné výsledky vedúce k novému výrobku, postupu alebo službe, napríklad: poloprevádzka, overená technológia, patent, autorizovaný software, úžitkový vzor, priemyselný vzor, prototyp, funkčná vzorka.

Pomoc je poskytovaná na obdobie maximálne 24 mesiacov. Celkový objem finančných prostriedkov alokovaných pre túto výzvu je 1 000 000 EUR. Minimálna výška pomoci na jeden projekt je 50 000 EUR, maximálna úroveň pomoci je ohraničená sumou 250 000 EUR. Intenzita pomoci je 50-percentná v kategórii priemyselného výskumu. V kategórii experimentálneho vývoja bude prefinancovaných 25 % z oprávnených nákladov. Výnimkou sú malé a stredné podniky, pri ktorých intenzita pomoci môže po splnení špecifických kritérií dosiahnuť až 80-percentnú intenzitu.

Ďalšia výzva je plánovaná aj na tento rok na jeseň.

Výsledky z tohto roku

Štátnu dotáciu z programu Inovácie pre Slovensko a Izrael získa za rok 2018 projekt zameraný na výskum prototypu plávajúceho dronu monitorujúceho tesnosť izolácie v kvapalnom toxickom prostredí. Ďalšiu výzvu na predkladanie žiadostí vyhlási ministerstvo hospodárstva na jeseň 2018. Projekt vypracoval slovenský start up STELLA Group, s. r. o., a izraelská spoločnosť AGAMIT Ltd. Podporu schválili hodnotiace komisie oboch štátov. Unikátne zariadenie má slúžiť na ochranu podzemných vôd a zdrojov pitnej vody.

Tu nájdete kompletné výsledky všetkých schém MH SR z predchádzajúcich rokov: 2016, 2017.

Stáže v Izraeli

V rámci pilotného projektu krajín V4 so štátom Izrael budú môcť mladí slovenskí podnikatelia a startupisti absolvovať krátkodobé stáže v Izraeli. Projekt je súčasťou Memoranda o porozumení a spolupráci v oblasti inovácií medzi vládou štátu Izrael, krajinami Vyšehradskej skupiny a Medzinárodným vyšehradským fondom.

Podporené budú žiadosti o stáže orientované na informačné a komunikačné technológie, zdravotníctvo/biotechnológie, dopravu, špeciálne na automobilový sektor a inteligentnú mobilitu, tiež na finančné technológie, kybernetickú bezpečnosť a umelú inteligenciu.

Stážisti strávia v Izraeli 2 až 3 týždne. Vzdelávací modul sa skladá z teoretickej a praktickej zložky. Teoretická časť bude prebiehať v triedach vo forme prednášok, praktická časť bude orientovaná na priame väzby so skúsenými izraelskými podnikateľmi z oblasti špičkových technológií, ako aj ďalšími mentormi z oblasti riadenia inovatívnych podnikov.

Prevzaté z SIEA.sk/MHSR.sk: