Ako vplývajú regulačné bariéry EÚ na úspešné inovácie

Regulácie v niektorých prípadoch vytvárajú tlak na inovácie. Štúdia “Hodnotenie vplyvu regulačných prekážok EÚ na inovácie” sa zamerala na štyri sektory: energetika, potraviny, zdravie a voda. Potrebné údaje zhromaždila na základe celoeurópskeho prieskumu z roku 2016.

regulatory-barriers

V každom z týchto štyroch sektorov sa zaoberala inovačným systémom a regulačným rámcom, popri otázkach týkajúcich sa výziev, hnacích síl inovácií a bariér.

Zatiaľ čo pre celú ekonomiku, ako aj pre štyri sektorové štúdie, boli určené regulačné prekážky pre inovácie, celkový vplyv regulácie na inovácie je prevažne neutrálny až pozitívny.

Hlavná regulačná prekážka, ktorá sa identifikuje, sa týka skôr “konfliktnej regulácie” než niektorej konkrétnej regulácie. Štúdia tiež zistila, že dodržiavanie právnych predpisov vytvára inovácie s čistým ziskom 3 až 6 miliárd eur ročne v ďalších investíciách do inovácií a z hľadiska zamestnanosti potenciál 120 000 ďalších pracovných miest. Odstránenie existujúcich regulačných prekážok by mohlo uvoľniť až 4 až 8 miliárd EUR na celkové investície do inovácií za rok.

Publikáciu si môžete stiahnuť tu…