APVV poskytne prostriedky za prípravu projektov pre Horizont 2020 prvým 9 uchádzačom

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) vybrala 9 projektov, ktorým refunduje časť nákladov na prípravu projektov. Ide o 4 projekty pre STU Bratislava, 3 pre Univerzitu Komenského a po jednom pre SPU Nitra a SAV.

Výzva je stále otvorená a v prípade, že projekt bol prijatý na hodnotenie a bol hodnotený na úrovni alebo nad úrovňou prahovej hodnoty, môže získať je 3 000 eur ak je žiadateľ koordinátor, 2 000 eur ak je žiadateľ člen konzorcia hodnoteného projektu H2020

Ďalšie informácie:

apvv-nazov