24 startupov, ktoré postupujú do semifinále FutureNow Startup Awards 2018

Fu­tu­re­Now po­rota vy­brala zo 128 pri­hlá­se­ných star­tu­pov 24 se­mi­fi­na­lis­tov, ktorí sa spoločne stretnú na in­ten­zív­nom 3- dňo­vom Fu­tu­re­Now Bo­ot­campe. Od 19. do 21. ok­tóbra čaká se­mi­fi­na­lis­tov bootcamp, na konci ktorého vyberie me­dzi­ná­rodná po­rota zlo­žená z men­to­rov, pred­sta­vi­te­ľov in­ves­tič­ných fon­dov a ma­na­žé­rov fi­riem vy­be­rie 12 fi­na­lis­tov, ktorí za­bo­jujú o hlavnú vý­hru – 20,000 eur. Informuje portál Startitup.

future-now-2018-24

Finálová 24-ka:

 • Agrobotix
 • Alumined
 • Bank Foundry
 • CleverFarm
 • ContractTool
 • DreamJob
 • Flex TV
 • GCR
 • Glycanostics
 • GoodAI a Datatree
 • GoSpace
 • Eddie by Innobie
 • JAASPER, The Robin Hood of Consumers
 • Little Sleeper
 • [n]fibrecare
 • Rentier.io
 • Secret City Trails
 • Smart Mirror
 • Songoroo
 • Specter Hockey
 • Sundose
 • Taskrookie
 • Virtubio
 • YesElf

Zdroj/Viac informácií: Startitup.sk