24 startupov, ktoré postupujú do semifinále FutureNow Startup Awards 2018

Fu­tu­re­Now po­rota vy­brala zo 128 pri­hlá­se­ných star­tu­pov 24 se­mi­fi­na­lis­tov, ktorí sa spoločne stretnú na in­ten­zív­nom 3- dňo­vom Fu­tu­re­Now Bo­ot­campe. Od 19. do 21. ok­tóbra čaká se­mi­fi­na­lis­tov bootcamp, na konci ktorého vyberie me­dzi­ná­rodná po­rota zlo­žená z men­to­rov, pred­sta­vi­te­ľov in­ves­tič­ných fon­dov a ma­na­žé­rov fi­riem vy­be­rie 12 fi­na­lis­tov, ktorí za­bo­jujú o hlavnú vý­hru – 20,000 eur. Informuje portál Startitup. Continue reading “24 startupov, ktoré postupujú do semifinále FutureNow Startup Awards 2018”

FutureNow 2018 sa bude konať 24.10.2018 v Bratislave

Tohtoročné vydanie najväčšej technologickej a inovačnej konferencie FutureNow a pokračovanie najväčšej slovenskej súťaže začínajúcich firiem StartupAwards sa bude konať 24. októbra 2018 v Bratislave.  Continue reading “FutureNow 2018 sa bude konať 24.10.2018 v Bratislave”

Startup Awards 2017 vyhrala Saftra Photonics, doposiaľ jediná držiteľka fázy 2 SME Instrument na Slovensku

V piatok sa v Bratislave konalo finále najväčšej startupovej súťaže na Slovensku – Startup Awards 2017. Vyhrala ho firma Saftra Photonics, ktorá v súčasnosti realizuje projekt NANOSCREEN z programu Horizont 2020. Continue reading “Startup Awards 2017 vyhrala Saftra Photonics, doposiaľ jediná držiteľka fázy 2 SME Instrument na Slovensku”

Medzi finalistov StartupAwards postúpil aj realizátor doposiaľ jediného projektu SME Instrument – fáza 2 zo SR

Mladé firmy v tradičnej súťaži StartupAwards.sk prešli semifinálovým sitom. Po víkendovom sústredení, Bootcampe, na ktorom pod dohľadom mentorov pilovali svoje prezentácie, vybrali z celkovo 23 projektov osem.  Continue reading “Medzi finalistov StartupAwards postúpil aj realizátor doposiaľ jediného projektu SME Instrument – fáza 2 zo SR”