Výzva na predkladanie ŽONFP výskumných medzinárodných projektov schválených v programe Horizont 2020

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vyhlásila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu výskumných medzinárodných projektov schválených v programe Horizont 2020.

opvai_banner

Indikatívna výška finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vyčlenených na výzvu je 10 000 000 EUR. K výške zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020.

Cieľom tejto výzvy je podpora projektov schválených v rámci európskych výskumných programov a iniciatív, aby bolo možné v maximálnej možnej miere naplniť ciele týchto podporených projektov. Komplementárne financovanie schválených projektov na medzinárodnej úrovni neumožňuje v rámci OP VaI pokrytie povinného spolufinancovania medzinárodného projektu, ale umožňuje pokryť komplementárne výdavky vo vzťahu k schváleným medzinárodným projektom, ktoré umožnia riešiť schválený projekt kvalitnejšie a s lepšími výsledkami, resp. umožnia rozšíriť využitie jeho výsledkov/ďalšieho výskumu.

V rámci výzvy OP VaI je poskytovaná komplementárna podpora dvoma spôsobmi:

  1. Súbežné financovanie medzinárodného výskumného projektu schváleného v programe Horizont 2020. V tomto prípade ide o komplementárne financovanie výskumných medzinárodných projektov schválených v rámci výziev programu Horizont 2020, ktoré sú v čase podpisu zmluvy o NFP stále v procese implementácie a komplementárny projekt z OP VaI má prispieť ku kvalitnejšiemu riešeniu medzinárodného projektu.
  2. Následné, resp. dodatočné financovanie medzinárodného výskumného projektu schváleného v programe Horizont 2020. V tomto prípade ide o komplementárne financovanie výskumných medzinárodných projektov schválených v rámci výziev programu Horizont 2020, ktorých implementácia bola v čase podpisu zmluvy o NFP už ukončená. Komplementárny projekt z OP VaI má umožniť pokračovanie výskumu/vývoja z medzinárodného projektu.

Viac informácií:

Zdroj: OP VaI