Nová stratégia EÚ pre biohospodárstvo

Komisia včera predstavila akčný plán na rozvoj udržateľného a obehového biohospodárstva, ktoré má slúžiť európskej spoločnosti, životnému prostrediu i ekonomike.

bioeconomy-banner

Na vytvorení udržateľného obehového biohospodárstva sa musia spoločne podieľať verejné orgány i priemyselný sektor. Na podporu tohto spoločného úsilia zavedie Komisia v budúcom roku 14 konkrétnych opatrení zameraných na tri hlavné ciele:

1. Rozšíriť a posilniť priemyslové odvetvia založené na biotechnológiách:

Na využitie potenciálu biohospodárstva pri modernizácii európskeho hospodárstva a priemyslu s cieľom dosiahnuť dlhodobú a udržateľnú prosperitu má Komisia v pláne:

  • vytvoriť tematickú investičnú platformu pre obehové biohospodárstvo s rozpočtom 100 miliónov EUR, ktorej úlohou bude priblížiť biotechnologické inovácie trhu a znížiť riziko súkromných investícií do udržateľných riešení;
  • uľahčiť v celej Európe rozvoj nových udržateľných biorafinérií.

2. Rýchlo rozšíriť biohospodárstvo po celej Európe:

V členských štátoch a regiónoch najmä strednej a východnej Európy existujú značné nevyužité rezervy biomasy a využiteľného odpadu. Komisia preto plánuje:

  • vypracovať strategický program zavádzania udržateľných potravinárskych a poľnohospodárskych systémov, lesného hospodárstva a biovýrobkov;
  • vytvoriť nástroj EÚ na podporu politiky v oblasti biohospodárstva v rámci programu Horizont 2020, ktorý bude krajinám EÚ pomáhať pri tvorbe národných a regionálnych programov v oblasti biohospodárstva;
  • spustiť pilotné akcie zamerané na rozvoj biohospodárstva vo vidieckych, pobrežných a mestských oblastiach, napríklad v oblasti odpadového hospodárstva alebo uskladňovania uhlíka v pôde.

3. Chrániť ekosystém a pochopiť ekologické obmedzenia biohospodárstva

Náš ekosystém vážne ohrozujú viaceré faktory, napríklad rastúca populácia, zmena klímy a degradácia pôdy. Na riešenie týchto výziev Komisia plánuje:

  • zaviesť celoeurópsky monitorovací systém na sledovanie pokroku pri prechode na udržateľné a obehové biohospodárstvo;
  • podporiť získavanie poznatkov a chápanie špecifických oblastí biohospodárstva zbieraním údajov a zlepšením ich dostupnosti prostredníctvom znalostného centra pre biohospodárstvo;
  • poskytovať usmernenie a presadzovať osvedčené postupy na prevádzkovanie biohospodárstva v bezpečných ekologických medziach.

Komisia organizuje 22. októbra v Bruseli konferenciu, na ktorej sa bude o akčnom pláne diskutovať so zainteresovanými stranami a pozornosť bude zameraná aj na konkrétne biovýrobky.

Biohospodárstvo sa vzťahuje na všetky odvetvia a systémy, ktoré využívajú biologické zdroje. Ide o jedno z najväčších a najdôležitejších odvetví EÚ, pod ktoré spadá poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo, rybolov, potravinárstvo, bioenergetika a biovýrobky. Jeho ročný obrat dosahuje približne 2 bilióny eur a zamestnaných je v ňom približne 18 miliónov ľudí. Je to zároveň jedna z kľúčových oblastí na podporu rastu vo vidieckych a pobrežných oblastiach.

EÚ už financuje výskum, demonštračnú fázu i zavádzanie udržateľných, inkluzívnych a obehových riešení vychádzajúcich z biotechnológií aj prostriedkami zo súčasného programu Horizont 2020 vo výške 3,85 miliardy eur. Na obdobie 2021 – 2027 navrhla Komisia vyčleniť z programu Horizont Európa 10 miliárd eur, ktoré sa použijú na potraviny a prírodné zdroje vrátane biohospodárstva.

Pozrite si video:

Ďalšie informácie: