Príležitosti pre výskumníkov zo sociálno-ekonomických a humanitných odborov v programe Horizont 2020

Sieť národných kontaktných bodov pre oblasť Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti v programe Horizont 2020 s názvom Net4Society zverejnila aktualizáciu dokumentu “Opportunities for Researchers from the Socio-economic Sciences and Humanities”, kde vytvorila prehľad sociálno-ekonomickými témami naprieč celým programom.

net4society

V dokumente sú uvedené aktuálne možnosti financovania, ktoré sa týkajú sociálno-ekonomických a humanitných vied v rôznych oblastiach výskumu v rámci programu Horizont 2020. Dokument obsahuje úplné texty relevantných tém programu Horizont 2020 v pracovných programoch 2018-2020 a poukazuje na možnosti pre vedcov venujúcim sa spoločenským a humanitným vedám v rámci programu Horizont 2020.

Viac informácií:

Prevzaté/Zdroj: SLORD