Prehľad (staro)nových európskych programov, ktoré budú podporovať výskum a inovácie (2021-2027)

Výskum a inovácie sú financované z rôznych rozpočtových kapitol. Pozrite sa na tie, ktoré sú plánované na nové programové obdobie. Na konci článku nájdete úplnú súhrnnú tabuľku všetkých programov.

mff-2021-2027-banner

Európska komisia pripravuje aj na nové finančné obdobie (2021-2027) novú generáciu programov, zameraných plne či čiastočne na rozvoj inovácií. Kompletný zoznam programov sa nachádza v obrázku nižšie. Ide o nasledovné bloky (sumy v zátvorkách sú navrhované rozpočty v miliardách eur):

SINGLE MARKET, INNOVATION & DIGITAL (B187.3€)

Research & Innovation (B102.5€)

 • Horizon Europe
 • Euratom Research & Training Programme
 • International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER)

European Strategic Investments (B50.0€)

 • InvestEU Fund
 • Connecting Europe Facility – Transport
 • Connecting Europe Facility – Energy
 • Connecting Europe Facility – Digital
 • Digital Europe Programme (including Cybersecurity)

Single Market (B6.4€)

 • Single Market Programme (including Competitiveness and Small and Medium-Sized Enterprises – COSME, Food Safety, Statistics, Competition and  Administrative Cooperation and part of InvestEU Fund)
 • EU Anti-Fraud Programme
 • Cooperation in the Field of Taxation (FISCALIS)
 • Cooperation in the Field of Customs (CUSTOMS)

Space (B16.2€)

 • European Space Programme

COHESION & VALUES (B442.4€)

Regional Development & Cohesion (B273.2€)

 • European Regional Development Fund
 • Cohesion Fund
 • Support to the Turkish-Cypriot Community

Economic & Monetary Union (B25.1€)

 • Reform Support Programme including the Reform Delivery Tool and the
 • Convergence Facility
 • Protection of the Euro Against Counterfeiting

Investing in People, Social Cohesion & Values (B139.5€)

 • European Social Fund + (including Integration of Migrants and Health)
 • Erasmus+
 • European Solidarity Corps
 • Creative Europe (including MEDIA)
 • Justice, Rights & Values

NATURAL RESOURCES & ENVIRONMENT (B378.9€)

Agriculture & Maritime Policy (B372.3€)

 • European Agricultural Guarantee Fund
 • European Agricultural Fund for Rural Development
 • European Maritime & Fisheries Fund

Environment & Climate Action (B5.5€)

 • Programme for Environment & Climate Action (LIFE)

SECURITY & DEFENCE (B27.5€)

Security (B4.8€)

 • Internal Security Fund
 • Nuclear Decommissioning (Lithuania)
 • Nuclear Safety and Decommissioning (including for Bulgaria and Slovakia)

Defence (B19.5€)

 • European Defence Fund
 • Connecting Europe Facility – Military Mobility

Crisis Response (B1.4€)

 • Union Civil Protection Mechanism (rescEU)

Oproti predchádzajúcemu obdobiu sa programy zväčšujú. Nižšie uvedené porovnanie ukazuje vybrané programy súčasného a nového programovacieho obdobia (Zdroj: Európska komisia, sumy sú v miliardách eur):

mff2021-2027-investing in future


Kým vyššie uvedený výpočet programov sa zameriaval len na oblasť výskumu a inovácií, v tabuľke nižšie nájdete zoznam všetkých programov pre obdobie 2021-2027, ako ich navrhla Európska komisia ešte v máji 2018:

mff-2021-2027-programmes

Obrázok nižšie ukazuje veľkosť rozpočtov jednotlivých programov, pričom veľkosť kruhu reprezentuje rozpočet programu (Zdroj: Európska komisia, sumy sú v miliardách eur):

mff-2021-2027-programmes-budget

Zdroje/Viac informácií: