Leták: Otvorený prístup v programe Horizont 2020

TC AV ČR vydalo leták, ktorý na šiestich stránkach poskytuje základné informácie o problematike otvoreného prístupu k vedeckým informáciám v programe Horizont 2020 vrátane súvisiacich webových odkazov.

tc-letak-openaccess-2018

Otvorený prístup k vedeckým informáciám je postup, ako vedecké informácie, ktoré môžeme rozdeliť na publikácie a výskumné dáta, sprístupniť vedeckej komunite, ale aj širokej verejnosti zadarmo prostredníctvom internetu.

V pravidlách rámcového programu Horizont 2020 (H2020) sú zakotvené povinnosti príjemcov grantov vo vzťahu k otvorenému prístupu v čl. 43 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 1290/2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá účasti a šírenia výsledkov programu “Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inovácie 2014-2020 “Pravidlá účasti” a podrobne sú práva a povinnosti príjemcov grantov upravená v čl. 29 modelovej dohody o grante nazvanom Šírenie výsledkov – otvorený prístup – zviditeľnenie financovania EÚ.

Stiahnite si leták tu (PDF)

Zdroj: TC AV ČR

Ďalšie články o Open Access na InnoNews.blog: