Európsky obranný fond bude mať minimálne pol miliardy na prevratné a vysokorizikové inovácie

Európsky parlament, Rada a Komisia dospeli vo februári 2019 k čiastočnej politickej dohode o Európskom obrannom fonde, ktorý podporí inovatívnu a konkurencieschopnú priemyselnú základňu v oblasti obrany a prispeje k strategickej autonómii EÚ. Uvedenú dohodu musí ešte formálne schváliť Európsky parlament a Rada.

defence-banner

Hoci sa ešte čaká na konečné formálne schválenie zo strany Európskeho parlamentu a Rady, dospelo sa k dohode o týchto kľúčových prvkoch:

  • Z fondu sa bude poskytovať podpora počas celého životného cyklu priemyselného rozvoja od výskumu cez vývoj prototypov až po certifikáciu.
  • Rovnako sa z neho budú vo forme grantov financovať kolaboratívne výskumné projekty.
  • Okrem fázy výskumu a dizajnu, na ktorú je možné poskytnúť 100 % finančnú podporu, bude možné z rozpočtu EÚ dopĺňať investície členských štátov formou spolufinancovania vývoja prototypov (až do výšky 20 %) a následných testovacích, kvalifikačných a certifikačných činností (až do výšky 80 %).
  • Fond bude poskytovať stimuly pre projekty s cezhraničnou účasťou mnohých MSP a podnikov so strednou trhovou kapitalizáciou v dodávateľskom reťazci v sektore obrany, a to poskytovaním vyšších sadzieb financovania.
  • Projekty v rámci stálej európskej štruktúrovanej spolupráce, ktoré spĺňajú podmienky, môžu získať bonus vo výške ďalších 10 % spolufinancovania, ale príspevok z fondu nie je automatický.
  • Projekty budú vymedzené v súlade s obrannými prioritami odsúhlasenými členskými štátmi v rámci spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky, a najmä v kontexte plánu rozvoja spôsobilostí, ale zohľadniť sa môžu aj regionálne a medzinárodné priority, ako napr. priority v rámci NATO.
  • Vo všeobecnosti sa môžu o príspevok uchádzať len kolaboratívne projekty, do ktorých sú zapojené najmenej tri oprávnené subjekty z najmenej troch členských štátov alebo pridružených krajín.
  • Prinajmenšom 4 % (max. 8 %) rozpočtu sa vyčlenia na prevratné a vysokorizikové inovácie, ktoré posilnia dlhodobé vedúce postavenie Európy v oblasti technológií a autonómnosť v oblasti obrany.
  • V zásade sa o financovanie môžu uchádzať len subjekty so sídlom v EÚ alebo pridružených krajinách, ktoré nie sú pod kontrolou tretích krajín ani ich právnických osôb. Dcérske podniky spoločností tretích krajín so sídlom v EÚ môžu byť výnimočne oprávnené na financovanie za predpokladu splnenia určitých podmienok, ktoré zaručujú, že nie sú ohrozené bezpečnostné a obranné záujmy EÚ a členských štátov. Subjekty so sídlom mimo EÚ nemôžu získať finančné prostriedky EÚ, ale môžu sa podieľať na projektoch spolupráce. EÚ teda z Európskeho obranného fondu nevylučuje nikoho, ale získanie finančných prostriedkov viaže na podmienky podobné podmienkam, ktoré platia pre spoločnosti z EÚ na trhoch tretích krajín.

Na základe týchto dvoch „pilotných“ programov a rozšírenia pôvodného financovania Komisia v júni 2018 navrhla plnohodnotný Európsky obranný fond s finančným krytím 13 miliárd EUR v rámci ďalšieho dlhodobého rozpočtu EÚ, ktorý sa bude vzťahovať na oblasti výskumu a spôsobilostí.

Európsky obranný fond bude dopĺňať ďalšie programy EÚ navrhnuté Komisiou, najmä sumu vo výške 6,5 miliardy EUR vyčlenenú pre Nástroj na prepájanie Európy, ktorá má slúžiť na posilnenie strategickej dopravnej infraštruktúry EÚ s cieľom pripraviť ju na vojenskú mobilitu, a nový program pre výskum a inováciu s názvom Európsky horizont v rozpočtom 100 miliárd EUR.

Ďalšie informácie: