Ako mobilizovať EŠIF a programu Horizont 2020 na podporu inovácií v menej rozvinutých regiónoch?

Ako môžu politiky EÚ podporovať rozvoj inovačných schopností v menej rozvinutých regiónoch? Táto štúdia skúma mobilizáciu dvoch hlavných nástrojov EÚ na podporu inovácií: Európskych štrukturálnych a investičných fondov (ESIF) a programu Horizont 2020 (H2020).

rtdi-sources-chart
Graf 1: Zdroje investícií do výskumu a inovácií v EÚ – 2015 (*2014, **2013). BES = Business Enterprise Sector (Zdroj: Mobilising European structural and investment funds and Horizon 2020 in support of innovation in less developed regions)

Na základe údajov z administratívnych údajov Eurostatu a Európskej komisie o financovaní z ESIF a H2020 pozorujeme niekoľko významných vzorov. Zatiaľ čo nové členské štáty profitujú z vyšších pridelených finančných prostriedkov z výskumu a inovácií z ESIF, účasť na H2020 je naďalej mimoriadnou výzvou. V celej Európe sa zistilo, že účasť na H2020 úzko súvisí s celým radom rozvojových nástrojov národných a regionálnych inovačných systémov.

h2020-as-percentage-from-gdp
Graf 2: Financovanie z programu Horizont 2020 ako percento z HDP (Zdroj: Mobilising European structural and investment funds and Horizon 2020 in support of innovation in less developed regions)
esif-as-percentage-from-gdp
Graf 3: Financovanie z ESIF ako percento z HDP (Zdroj: Mobilising European structural and investment funds and Horizon 2020 in support of innovation in less developed regions)

S niekoľkými výnimkami (najmä Slovinsko a Česká republika) sa novšie členské štáty vyznačujú nižšou celkovou intenzitou výskumu a vývoja, ich výskumné a inovačné systémy sú menej internacionalizované a väčšinu výskumu a vývoja vykonávajú verejné výskumné inštitúcie a nie podniky.

Na základe preskúmania literatúry o rozhodujúcich faktoroch účasti na konferencii H2020 (a jej predchádzajúcich rámcových programoch), história dnešných vyspelých inovačných systémov a zváženie cieľov, spôsobov zásahu a možných komplementárností medzi ESIF a H2020 navrhuje medzinárodnú spoluprácu a zvyšovanie kapacity pre biznis inovácie ako dôležité nástroje pre rozvojovú politiku.

Stiahnite si štúdiu: “Mobilising European structural and investment funds and Horizon 2020 in support of innovation in less developed regions”