Inteligentná príručka pre inováciu služieb

Lepšie využívanie inovácie služieb vyžaduje mentálny posun a prijatie myšlienky, že nie
všetky druhy inovácií sa zakladajú na výskume a že výskumné ústavy nemusia byť vždy tými najlepšími partnermi schopnými pomôcť podnikom pri rozvoji nových iniciatív a získavaní prístupu na trh. Príručka obsahuje najmä príklady na potenciálne nástroje, ktoré by sa dali využiť na uplatňovanie regionálnych stratégií v tomto smere.

inovacia-sluzieb-prirucka

Tiež konštatuje, že zameranie regionálnych politík a politík na podporu MSP by nemalo spočívať v propagácii služieb alebo sektorov v oblasti služieb, keďže inovácia prebieha súčasne v službách i v oblasti výroby. V úzkom zmysle slova sa táto príručka nezameriava ani na propagáciu inovácie služieb ako takej.

Cieľom tejto príručky je ilustrovať, ako je možné prostredníctvom strategickej verejnej podpory na regionálnej úrovni malým a stredným podnikom zabezpečiť priaznivé prostredie, a podporovať ich, aby mohli lepšie zhodnotiť inováciu služieb a udržať si tak svoju konkurencieschopnosť v globálnych hodnotových reťazcoch, ktoré zahŕňajú výrobu aj služby.

Vzhľadom na uvedené zameranie príručky sa v nej nebudú uvádzať všetky formy inovácie ani všetky aspekty regionálnych inovačných stratégií, ktoré by na regionálnej úrovni mohli byť podporované. Skôr by sa mala považovať za praktický súbor nástrojov, ktorý poskytuje nápady a nové poznatky vyplývajúce z práce regionálnych zainteresovaných strán.

Cieľom je zistiť, aké prostredie, inštitúcie a podporné nástroje je možné zaviesť v snahe uľahčiť transformáciu regionálnych priemyselných štruktúr a sektorov prostredníctvom inovácie služieb.

Kompletnú príručku si môžete stiahnuť tu…