Prispôsobenie sa zmene klímy v oblasti veľkých projektov infraštruktúry – správa pre Slovensko

Táto správa pre Slovensko je zameraná na prispôsobenie projektov v oblasti infraštruktúry klimatickým zmenám, ktoré podporujú požiadavku vykonať posúdenie rizík a exponovateľnosti klimatickým zmenám.

klima-velke-projekty-sr

Správa sa venuje nasledovným oblastiam:

  • Právny, politický a inštitucionálny rámec: Schematicné znázornenie národnej a regionálnej politiky a právneho rámca, a organizačná štrutkúra na riešenie adaptácie;
  • Zdroje: Ponuka najdôležitejších zdrojov na podporu realizácie hodnotenia rizík a exponovateľnosti v oblasti zmeny klímy pre projekty infraštruktúry. Dostupné zdroje údajov, metodík, nástrojov, pokynov, návrhových noriem,  systémových rámcov a inštitucionálnych kapacít sú uvedené do kontextu v tejto časti;
  • Prehľad odvetvia: Identifikácia prístupu, hlavné silné a slabé stránky každého odvetvia: Doprava, Širokopásmové pripojenie, Rozvoj miest, Energia, Voda a Odpad;
  • Prípadové štúdie: Súčasná prax v prispôsobovaní a odolnosti projektov
    infraštruktúry.

Správu si môžete stiahnuť tu…