OECD: Ak chce byť Slovensko inovatívnou a inkluzívnou ekonomikou, potrebuje reformy

Ekonomický prehľad Slovenska od OECD z februára 2019 vysvetľuje dôvody súčasného rýchleho hospodárskeho rastu a zároveň pripomína nevyhnutnosť pokračovania fiškálnej konsolidácie a zlepšenia efektívnosti verejných služieb, vrátane zvýšenia kvality vzdelávania a zlepšenia zručností všetkých skupín obyvateľstva. Správa OECD predpokladá, že ekonomika vzrastie o 4,3% v tomto roku a 3,6% v roku 2020 a navrhuje riešenia, ako posunúť Slovensko k viac inovatívnej a inkluzívnej spoločnosti. 

oecd-sk-2019

Správa pripomína, že priemysel na Slovensku je úzko špecializovaný na výrobu s nízkou domácou pridanou hodnotou, z ktorej málo profitujú malé a stredné podniky na Slovensku. Automatizácia výroby predstavuje riziko pre zamestnanosť na Slovensku a slovenskí pracovníci nie sú dostatočne pripravení na digitálnu transformáciu.

Na to, aby sa slovenská ekonomika posunula k inovatívnejšej produkcii a zvýšila domácu pridanú hodnotu, je nevyhnutné skvalitniť vzdelávanie, podporovať inovácie a podnikanie.

Správa hovorí, že Slovensko by malo viac lákať vzdelaných pracovníkov zo zahraničia a uľahčiť im podmienky vstupu na domáci trh práce. Tiež je potrebné zlepšiť podnikateľské prostredie, najmä uvoľniť relatívne prísne regulácie na licencovane vybraných služieb a skrátiť konkurzné konanie.

Podiel ľudí vo veku nad 65 rokov sa v budúcnosti výrazne zvýši, čo zvýši tlak na verejné financie. Preto je nevyhnutné, aby sa plne zachovala dôchodková reforma z rokov 2012-2013, vrátane zachovania prepojenia odchodu veku do dôchodku na očakávanú doložku života.

Sumár ekonomického prehľadu s hlavnými závermi je možné nájsť tu