Prehľad najčastejších nedostatkov pri predkladaní Žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP VaI

Výskumná agentúra pripravila Prehľad najčastejších nedostatkov pri predkladaní Žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP). Prehľad má za cieľ byť užitočnou pomôckou pre žiadateľov jednak pri predkladaní projektov, ale najmä v procese administratívneho overovania ŽoNFP, pri príprave podkladov k výzve na doplnenie náležitostí ŽoNFP.

Proces administratívneho overenia ŽoNFP zahŕňa overenie splnenia podmienok doručenia ŽoNFP a overenie splnenia podmienok poskytnutia príspevku určených vo výzve.

Prehľad najčastejších nedostatkov pri predkladaní Žiadostí o NFP (PDF)