Venujete sa výskumnej a inovačnej činnosti na Slovensku? SOVVA robí dotazník pre návrh lepších politík pre výskum a inovácie

Slovensko je súčasťou spoločného Európskeho výskumného priestoru, ale v každom dôležitom ukazovateli zaostáva. Aj v tejto situácii sa presadili pracoviská, ktorých zdroje, vnútorné procesy a pracovná kultúra umožňujú dosahovať vynikajúce výsledky. Riadiaca sféra nemá dostatočný prehľad o tom, ktoré aspekty výskumnej práce na Slovensku systematicky zlyhávajú a v akých súvislostiach sa tak deje.

Výzva na spoluprácu od SOVVA:

Cieľom tohto prieskumu je zistiť detaily o súčasnom nastavení pracovného prostredia vo výskume na Slovensku. Zaujíma nás, čo všetko potrebujete, aby ste dokázali dosahovať výsledky s akademickou alebo komerčnou hodnotou. Vaše odpovede budú mať charakter subjektívneho posúdenia. Na ich vyplnenie nie je potrebná žiadna príprava. Bude vám to trvať asi 15 minút. Nenarušíme anonymitu vašej osoby ani inštitúcie.

Dotazník na vyplnenie

Na základe výsledkov navrhneme riadiacej sfére opatrenia, ktoré prispejú k rozšíreniu pozitívnych a odstráneniu negatívnych faktorov vo výskumnom prostredí. Naše výstupy budú závisieť na kvalite údajov od vás. Prieskum realizuje Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA) v rámci projektu Scipol: Lepšie politiky pre výskum a inovácie v menej rozvinutých regiónoch Slovenska.

Pomôžte nám pri zbere dát v rámci nášho aktuálneho projektu a staňte sa súčasťou prieskumu, ktorého cieľom je zistiť, ako je na tom výskumné prostredie na Slovensku. Ak v súčasnosti realizujete svoju výskumnú alebo inovačnú činnosť na Slovensku, venujte nám prosím 15 minút svojho času na vyplnenie nasledujúceho dotazníka.

Prostredníctvom dotazníka chceme zistiť, čo všetko výskumníci potrebujú, aby dokázali dosahovať výsledky s akademickou alebo komerčnou hodnotou. Na záver projektu chceme tieto dáta použiť pri navrhovaní opatrení pre riadiacu sféru, ktoré majú prispieť k zlepšeniu výskumného prostredia na Slovensku.

Budeme radi, keď dotazník rozpošlete aj svojim kolegom – výskumníkom. Ďakujeme! 

Odkaz na dotazník (Google Forms)

sovva-loga-dotaznik

Zdroj: SOVVA