Ako firmy využívajú ochranné známky

EUIPO vydalo štúdiu “Správanie MSP z hľadiska udeľovania licencií: fakty získané od vlastníkov ochranných známok EÚ”, kde analyzuje komerčné využívanie ochranných známok EÚ.euipo-trademarks-2020

Vlastník ochrannej známky ňou môže označovať tovar a služby, ktoré ponúka, alebo môže povoliť inej spoločnosti (nadobúdateľovi licencie) používať túto ochrannú známku výmenou za hospodársky úžitok. Udeľovanie licencií na používanie ochranných známok je preto jedným zo spôsobov získavania hospodárskych úžitkov z práv duševného vlastníctva.

V tejto správe sa určuje hodnota portfólia ochranných známok určitej spoločnosti na základe rozpoznateľných charakteristík vzorky MSP, ktoré vlastnia ochranné známky EÚ a udeľujú na ne licencie iným subjektom. Následne sa uvádza odhad kapitalizovanej hodnoty ochrannej známky EÚ ako súčet príjmov z udeľovania licencií, ktoré podľa očakávania vzniknú počas obdobia platnosti danej ochrannej známky.

Z prieskumu medzi MSP, ktoré vlastnia ochranné známky EÚ, vyplýva, že v rokoch 2013 – 2017 udeľovalo licencie na svoje ochranné známky EÚ iným subjektom 7,5 % takýchto MSP. Ďalej sa v prieskume odhaduje, že v rokoch 2013 – 2017 bol priemerný ročný výnos z udeľovania licencií na ochranné známky EÚ, rozpočítaný na jednu spoločnosť, 64 924 EUR (čo zodpovedá 5,7 % priemerného obratu európskych MSP), takže odhadované ročné výnosy z udeľovania licencií na ochranné známky EÚ za všetky MSP v EÚ dokopy dosahujú 1,9 miliardy EUR.

Priemerné obdobie platnosti ochrannej známky EÚ, ktorú si zapíše MSP, je podľa registra EUIPO 20 rokov. Vzhľadom na túto skutočnosť a na základe výsledkov prieskumu dosahuje hrubá kapitalizovaná hodnota ochranných známok EÚ zapísaných MSP za celé očakávané obdobie ich platnosti odhadovanú výšku 38 miliárd EUR, čo je v prepočte 1,3 milióna EUR na jednu spoločnosť.

V prieskume sa takisto ukázalo, že MSP v sektore služieb vo väčšej miere udeľujú licencie na svoje ochranné známky EÚ a majú z týchto licencií vyššie výnosy, a to v absolútnom vyjadrení aj v porovnaní s priemerným obratom všetkých MSP.

Stiahnite si kompletnú správu (PDF)

Zdroj: EUIPO