Štúdia EUIPO: Open source softvér v EÚ

OSS vznikol ako odozva na vývoj softvérového priemyslu, špecifiká inovácií v tomto odvetví a neistotu týkajúcu sa ochrany PDV k softvéru. Progresívny charakter softvérových inovácií uľahčuje opätovné používanie kódu. Vzhľadom na význam sieťových odvetví sa podporujú riešenia, ktorými sa zvyšuje miera šírenia softvéru.

oss-study-2020

Obľúbenosť OSS pramení z kultúrnej voľby zdieľania softvéru medzi počiatočnými komunitami softvérových vývojárov. Softvér má takisto určité špecifické črty, ktoré sa nie vždy dobre hodia do súčasného systému ochrany práv duševného vlastníctva (PDV). To môže spôsobiť, že podniky sa skôr ako na softvér sám osebe začnú zameriavať na produkty a služby, ktoré softvér dopĺňajú. Z toho vyplývajú dôsledky pre obchodné modely softvérových firiem, ako aj spôsob, akým používajú PDV na udržanie týchto obchodných modelov.

Hlavným prínosom štúdie je analýza výsledkov prieskumu, ktorý sa vykonal na vzorke 1 364 firiem so sídlom v EÚ a pôsobiacich v softvérovom priemysle.

Zo štúdie vyplýva:

  • OSS sa stal neoddeliteľnou súčasťou obchodných modelov softvérových firiem;
  • väčšina z týchto firiem podporuje svojich zamestnancov, aby v pracovnom čase vyvíjali alebo používali softvér licencovaný podľa licencií OSS;
  • začlenením OSS do svojich obchodných modelov môžu firmy získať strategické výhody súvisiace s väčším rozšírením softvéru a rozsiahlejšími znalosťami, z ktorých môžu čerpať;
  • OSS neobmedzuje podnikateľské príležitosti softvérových firiem, ale ich skôr rozširuje, a väčšina z nich považuje OSS skôr za príležitosť ako za hrozbu pre ich obchodný model;
  • miera vstupu do odvetvia je vysoká a mnohé novovzniknuté firmy uvádzajú, že OSS mal pre ne veľký význam pri rozhodovaní o začatí podnikania;
  • pre viac ako jednu tretinu mladých firiem vyvíjajúcich alebo používajúcich OSS bola existencia OSS zásadným prvkom ovplyvňujúcim začiatok podnikania;
  • čím je vyšší podiel príjmov vyplývajúcich z predaja licencií medzi firmami vyvíjajúcimi OSS, tým intenzívnejšie sa využívajú vlastnícke licencie;
  • zatiaľ čo firmy bez OSS sa relatívne viac spoliehajú na patenty, obchodné tajomstvá a dizajny, firmy vyvíjajúce OSS sa spoliehajú viac na autorské práva, názvy internetových domén a neformálne opatrenia na ochranu DV;
  • firmy zapojené do vývoja OSS sa dokážu vyhnúť vlastníckym licenciám softvéru tak, že sa spoliehajú na ochranu DV pre iné časti svojich obchodných modelov.

Správa OSS a účinnosť obchodných modelov založených na OSS vo veľkej miere závisia od toho, ako používatelia dodržiavajú licenčné podmienky OSS a pravidlá autorských práv. Tým sa potvrdzuje všestrannosť súčasného systému PDV, ktorý umožňuje vznik nových metód riadenia inovácií, čím sa prispieva k rozsiahlejšiemu šíreniu inovatívnych výrobkov a zároveň zachováva možnosť firiem využívať inovácie vo svoj prospech.

Stiahnite si celú správu tu (PDF)

Prevzaté z ÚPV SR