Nový dokument Európskej komisie k Európskemu výskumnému priestoru (ERA)

Európska komisia zverejnila 30. 9 . 2020 dokument venovaný novej stratégií EÚ v oblasti priemyselných inovácií a novému Európskemu výskumnému priestoru (ERA).

Dokument z názvom „A new ERA for Research and Innovation” (Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, COM(2020) 628 final) na základe analýzy doterajšieho vývoja ERA identifikuje výzvy pre najbližšie obdobie a navrhuje ich riešenia na národnej i celoeurópskej báze.

Stiahnite si dokument: A new ERA for Research and Innovation (PDF)

Ďalšie informácie: Industrial Policy: How industrial research and innovation policy contributes to the the European Green Deal and the Industrial Strategy

Prevzaté: Dušan Janičkovič, Národný kontaktný bod pre Horizont 2020: Nanotechnológie, pokročilé materiály, výrobné procesy a postupy