MF SR predstavilo víziu “Moderné a úspešné Slovensko”. Plánuje aj podporu pre Seal of Excellence

Ministerstvo financií SR predstavilo 5.10.2020 víziu pod názvom Moderné a úspešné Slovensko. Hlavným cieľom vízie Moderné a úspešné Slovensko a reforiem v ôsmich oblastiach je vymaniť krajinu z pasce stredného príjmu na úroveň 92 % priemeru EÚ 27 v HDP na hlavu do roku 2030.

Zvýšenie ekonomickej výkonnosti však nie je samonosným cieľom verejných politík a je potrebné venovať pozornosť iným aspektom blahobytu ľudí. V reformných oblastiach hrajú preto kľúčovú rolu indikátory kvality života a záväzok Slovenska k zásadnému posunu krajiny k vyspelým ekonomikám podľa metodiky OECD.

Vízia Moderné a úspešné Slovensko vznikla zadaním od lídrov krajiny. Jej autormi sú analytici a odborníci z verejného sektora. Na pripomienkovaní sa podieľalo približne 100 expertov z mimovládneho a podnikateľského prostredia. Zverejnením vízie sa otvára široká verejná diskusia, ktorá je nevyhnutná na podporu spoločenského dopytu po reformách a správne nasmerovaných investíciách. Zámerom zverejnenia je zrozumiteľne komunikovať verejnosti ciele, nástroje a opatrenia, ktoré posunú Slovensko zásadne vpred.

Dokument o.i. plánuje aj reformu financovania a nové nástroje podpory pre výskum a inovácie a do r. 2021 vyhlásenie výzvy na dofinancovanie projektov Seal of Excellence, hoci explicitne nespomína EIC (str. 72):

Paralelne popri procese štandardizácie postupov a zvýšeniu objektivity prideľovania grantov, napr. hodnotenie medzinárodným panelom, výskumné projekty iba v angličtine, vyššia flexibilita vo výdavkoch, povinné a priebežné zverejňovanie výsledkov projektov a pod. Podpora výskumu a inovácií bude potrebovať nové flexibilné nástroje. Sú to napr. automatické granty podľa výstupov akademikov, patentové vouchre, matching granty (spolufinancovanie ku súkromným alebo európskym zdrojom), financovanie projektov „Seal of excellence“, resp. projektov, ktoré splnili prahovú hodnotu (napr. MSCA IF, Widenning fellowship, pri ERC hodnotenie A v druhom kole) , financovanie prípravy žiadostí o ERC granty (preklenovací grant pre tých čo dosiahnu B v druhom kole na prípravu novej žiadosti, ERC štipendium na prípravu grantu u držiteľa ERC) automatické dofinancovanie projektov v rámci schém Horizontu, ktoré vyžadujú spolufinancovanie, ako ERA Chair, Teaming, MSCA COFUND, prioritné financovanie výskumných projektov riešených na Slovensku, kde je medzinárodný tím alebo v rámci projektu príde k presťahovaniu zahraničných výskumníkov na Slovensko, podpora inovačným centrám a hubom, podpora veľkej výskumnej infraštruktúry v hlavných doménach špecializácie, early stage granty (pre prechod zo základného do aplikovaného výskumu na účely proof-of-concept a patentovej prihlášky) alebo podpora projektom na prilákanie mozgov a projektom na prilákanie start-upov s vlastnými patentami. Taktiež je nutné navýšiť zdroje pre rastové financovanie perspektívnym podnikom (v objemoch 1-10 mil. eur), ktoré je na Slovensku nedostatočné (dostupnosť venture kapitálu má najhoršie hodnotenie v European innovation scoreboard).

Stiahnite si dokument “Moderné a úspešné Slovensko” (PDF)

Zdroj: ERA Portal, MF SR