Podpora európskych inovačných ekosystémov: Správa z konzultácií

Aj keď je Európa domovom stále väčšieho počtu hotspotov pre inovácie, tieto stále nie sú dobre prepojené. Spoločnosti s medzinárodným potenciálom rastu musia čeliť fragmentácii národných trhov, rôznym jazykom, podnikateľským kultúram a predpisom.

Európske inovačné ekosystémy budú integrálnou súčasťou nového rámcového programu Horizont Európa v rámci pilieru Otvorených inovácií.

Plány EK pre tvorbu a prepájanie inovačných ekosystémov:

Podpora v oblasti rozvoja a zefektívnenia inovačných ekosystémov, prepájajúcich výskum, podnikateľov, priemysel, mediátorov a širokú verejnosť sa sústredí na:

 • diskusiu o inovačne priateľskej legislatíve a reguláciách,
 • podporu zosúladenia výskumných a inovačných programov,
 • koordináciu medzi národnými/regionálnymi inovačnými programami a aktivitami EIC,
 • spoločnú komunikačnú stratégiu o inováciách v EÚ.

Na základe toho by sa mohli spustiť:

 • spoločné inovačné programy (vo forme propagácie a spolufinancovania),
 • mentoringové a koučingové programy pre inovátorov so zapojením sietí EEN, klastrov, Startup Europe a pod.,
 • informačné platformy pre mapovanie podporných schém a benchmarking.

Výsledky konzultačného procesu:

V priebehu októbra 2019 až februára prebehli konzultácie s kľúčovými hráčmi na poli podpory inovácií v Európe. Ich výsledkom je správa “A Robust Innovation Ecosystem for the Future of Europe: Report on the Results of the Stakeholder Consultation”

Hlavné výzvy sú sústredené v štyroch “C”:

 1. Connectedness – prepojenie kľúčových hráčov
 2. Competence – kvalifikácia a talenty
 3. Capital – financovanie pre škálovanie, cezhraničné investície a znižovanie rizika pri investovaní do deep tech firiem
 4. Crosscutting – zjednodušovanie legislatívy (regulatory sandboxes), flexibilita, inovácie vo verejnom obstarávaní