Novinky a podujatia EIT Manufacturing Hub

EIT Manufacturing, patriaci do inovačných spoločenstiev EIT, so zameraním na oblasť priemyselnej výroby organizuje do konca roka viacero zaujímavých podujatí.

Nadchádzajúce podujatia organizované EIT:

Ďalšie podujatia EIT Manufacturing

Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) je orgán EÚ, ktorého hlavnou úlohou je posilniť inovačnú schopnosť Európy, pričom EIT je neoddeliteľnou súčasťou rámcového programu pre výskum a inovácie Horizont 2020.

EIT Manufacturing je jedným z inovačných spoločenstiev EIT a zameriava sa na oblasť priemyselnej výroby. Jeho hlavným cieľom je združiť európskych aktérov priemyselnej výroby do inovačných ekosystémov, ktoré dodávajú unikátnu hodnotu európskym produktom, procesom a službám a inšpirujú vznik globálne konkurencieschopnej a udržateľnej priemyselnej výroby.

EIT Manufacturing má viac ako 50 partnerov (univerzity, vedecké inštitúcie a podniky) medzi ktorých patria napríklad: Volkswagen, Volvo, Darmstadt University of Technology, the French Alternative Energies and Atomic Energy Commission (CEA), Siemens, Slovak University of Technology in Bratislava, Phillips, Procter & Gamble, Whirlpool Europe a mnohé ďalšie.

EIT Manufacturing počas roka organizuje viaceré výzvy na podávanie projektových návrhov ako aj rôzne podujatia. EIT Manufacturing Hub Slovakia reprezentuje EIT Manufacturing na Slovensku a je situovaný na Projektovom stredisku STU na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, pričom aktivity Hubu vykonáva Projektové stredisko STU.

Obdobné EIT Manufacturing Huby sú kreované v Českej republike, Estónsku, Grécku, Litve, Portugalsku, Bulharsku, Chorvátsku, Maďarsku, Lotyšsku, Poľsku, Rumunsku, Slovinsku. Hlavnými úlohami EIT Manufacturing Hub je byť kontaktným bodom EIT Manufacturing voči EIT RIS krajinám, zvýšiť mieru zapojenia sa lokálnych partnerov do aktivít EIT Manufacturing a nábor nových partnerov pre EIT Manufacturing, podporovať lokálnych inovátorov, zvyšovať povedomie o EIT Manufacturing smerom k podnikateľskej, priemyselnej a akademickej sfére.

Hlavný kontakt: Mgr. Erika Hlavatá, EIT Manufacturing Hub Slovakia, Projektové stredisko STU, Slovenská technická univerzita v Bratislave, M: 0917 669 250, email: erika.hlavata@stuba.sk