Čo robí EÚ: Informačné prehľady pre rôzne oblasti podpory

Európska komisia vydala krátke prehľady, čo robí v jednotlivých oblastiach. Vyberám tie, ktoré sú v slovenčine a sú relevantné pre inovácie a biznis.

Výskum a inovácie. Program pre výskum a inováciu Horizont 2020 s finančným objemom 77 miliárd EUR pomáha EÚ pri zvyšovaní rastu a zamestnanosti, ako aj pri riešení niektorých našich najväčších výziev.

Kultúra a médiá. EÚ sa podieľa na zachovaní spoločného kultúrneho dedičstva Európy a jeho sprístupňovaní všetkým občanom. Podporuje umenie a pomáha nášmu kultúrnemu a kreatívnemu priemyslu prosperovať, predovšetkým prostredníctvom programu Kreatívna Európa.

Digitálna ekonomika a spoločnosť. Cieľom jednotného digitálneho trhu EÚ je poskytnúť nové príležitosti ľuďom a podnikom a posilniť postavenie Európy ako svetového lídra v digitálnej ekonomike. 

Vzdelávanie a odborná príprava. EÚ pomáha zlepšovať kvalitu vzdelávania podporou spolupráce medzi členskými štátmi a dopĺňaním vnútroštátnych opatrení. Program Erasmus+ poskytuje príležitosti ľuďom každého veku a osobitne mladým ľuďom umožňuje študovať, absolvovať odbornú prípravu, získavať pracovné skúsenosti alebo sa venovať dobrovoľníckej činnosti v zahraničí.

Bankové a finančné služby. EÚ sa snaží zaistiť, aby finančný systém zostal silný a bezpečný a aby jednotný trh ponúkal spotrebiteľom a podnikom finančné produkty, ktoré potrebujú. 

Jednotný trh je jedným z najväčších úspechov EÚ. Podporuje hospodársky rast a vytváranie pracovných miest a uľahčuje každodenný život ľuďom aj podnikom

Obchod a priemysel. Cieľom EÚ je zvyšovať konkurencieschopnosť priemyslu a obchodu a podporovať zamestnanosť a rast prostredníctvom priaznivého podnikateľského prostredia. 

Bezpečnosť potravín. Opatrenia EÚ v oblasti bezpečnosti potravín slúžia na ochranu zdravia ľudí, zvierat a rastlín pri každom kroku na ceste od poľnohospodára k spotrebiteľovi a zároveň pomáhajú európskemu potravinárskemu priemyslu prosperovať

Opatrenia v oblasti klímy. EÚ usilovne snaží znižovať emisie skleníkových plynov a prejsť na čisté, nízkouhlíkové a udržateľné hospodárstvo, ako aj riešiť neodvratné dôsledky zmeny klímy. 

Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spoločná poľnohospodárska politika zabezpečuje stabilné dodávky potravín vyrobených udržateľne za prijateľné ceny pre 510 miliónov spotrebiteľov v EÚ. Podporuje takisto zamestnanosť a rast vo vidieckych oblastiach.

Medzinárodná spolupráca a rozvoj. Rozvoj je stredobodom zahraničnej politiky Únie, keďže EÚ zabezpečuje viac ako polovicu svetového financovania rozvojovej spolupráce. 

Hospodárska súťaž. Cieľom pravidiel hospodárskej súťaže EÚ je zabezpečiť, aby všetky podniky súťažili na jednotnom trhu za spravodlivých a rovnakých podmienok v prospech spotrebiteľov, podnikov a európskeho hospodárstva ako celku.