Slovensko je v ekologických inováciách na chvoste EÚ

Slovensko je v hodnotiacej tabuľke ekologických inovácií 2019 na 23. mieste s celkovým skóre 62 medzi EÚ28. Pozícia Slovenska sa v poslednom sledovanom období znížila z 20. miesta. Krajina je vo všetkých piatich zložkách indexu ekologických inovácií pod priemerom EÚ.

Slovensko dosahuje najlepšie výsledky v zložke ekologických inovačných aktivít vďaka vysokému počtu certifikácií ISO 14001. Najslabšou zložkou zostávajú vstupy ekologických inovácií a výstupy ekologických inovácií, čo odráža pretrvávajúci nízky podiel verejnej a súkromnej podpory výskumných a vývojových aktivít, ako aj fragmentovaný inštitucionálny rámec ekologických inovácií.

Počet patentov súvisiacich s ekologickými inováciami zostáva veľmi nízky, rovnako ako aj mediálne pokrytie tém ekologických inovácií a obehového hospodárstva. Nízke sociálno-ekonomické výsledky poukazujú na nízky podiel na vývoze výrobkov z ekologicky inovatívnych priemyselných odvetví a nízku pridanú hodnotu činností v oblasti ochrany životného prostredia a riadenia zdrojov.

Politika obehového hospodárstva je čoraz silnejšia a prechod na nízkouhlíkové a obehové hospodárstvo efektívne využívajúce zdroje sa v súčasnosti považuje za nevyhnutný pre stratégiu životného prostredia v krajine do roku 2030, ako aj v rámci programového vyhlásenia novej vlády. Celkové zlepšenie zaostávajúcich výsledkov ekologických inovácií na Slovensku bude závisieť od efektívnej implementácie týchto ambícií.

Viac informácií