2 nové správy Európskeho dvoru audítorov: Plnenie rozpočtu EÚ a Spoločné podniky EÚ

Európsky dvor audítorov vydal v novembri dve zaujímavé správy, ktoré sa priamo týkajú programu Horizont 2020. V prvej hodnotí plnenie európskeho rozpočtu a v druhej sa venuje európskym spoločným podnikom pre výskum.

Správa z kontroly výkonnosti programov EÚ

Dňa 13. novembra zverejnil Európsky dvor audítorov (European Court of Auditors, ECAsprávu o plnení rozpočtu EÚ, ktorá hodnotí stav ku koncu roka 2019.

Audítori skúmali výsledky dosiahnuté v rámci výdavkových programov EÚ financovaných z rozpočtu Únie. Posudok je založený na informáciách o výkonnosti vypracovanými Európskou komisiou a inými zdrojmi vrátane vlastných audítorských a kontrolných prác ECA.

Audítori dospeli k záveru, že správy Európskej komisie o kvalite fungovania výdavkových programov  EÚ ukazujú zmiešané výsledky. Hoci audítori vítajú skutočnosť, že podávanie správ sa neustále zlepšuje a stáva sa vyváženejším, poukazujú aj na niekoľko problémov. Upozorňujú, že kvalita hodnotení výkonnosti Komisie sa v jednotlivých programoch stále líši a stanovenie spoľahlivých a informatívnych ukazovateľov výkonnosti zostáva výzvou. Audítori zastávajú názor, že by Komisia mala spolupracovať s členskými štátmi na ďalšom zvyšovaní spoľahlivosti údajov pri podávaní správ o plnení rozpočtu.

Pokiaľ ide o program Horizont 2020, audítori potvrdili, že nič nenasvedčuje možnému ohrozeniu výkonnosti a zároveň vyzdvihli množstvo úspešných príkladov projektov programu. V správe sa zdôrazňuje, že program poskytol pridanú hodnotu EÚ, a to najmä prostredníctvom svojej jedinečnosti a celoeurópskeho charakteru.

Viac informácií:


Výročná správa o spoločných podnikoch EÚ

Dňa 12. novembra zverejnil Európsky dvor audítorov (European Court of Auditors, ECAvýročnú správu o spoločných podnikoch EÚ (Joint Undertakings, JU). V správe je zhrnuté hodnotenie finančného hospodárenia spoločných podnikov v roku 2019.

Audítori potvrdzujú, že finančné hospodárenie spoločných podnikov je efektívne. Uvádzajú však, že niektoré aspekty, ako napríklad rámec vnútornej kontroly a monitorovania obstarávania, vyplácanie grantov a ľudské zdroje majú priestor na zlepšenie.

Rovnako ako v predchádzajúcich rokoch audítori opäť upriamujú pozornosť na spoločný podnik „Fusion for Energy“ (F4E). Dôvodom je možné riziko ďalšieho zvyšovania nákladov a oneskorenia pri implementácii projektu „Medzinárodný termonukleárny experimentálny reaktor“ (ITER).

Súvislosti

Spoločné podniky sú verejno-súkromné európske ​​partnerstvá (Public-Private Partnerships, PPPs). Spolupracujú v ňom partneri zo súkromného sektora, Európska únia a (podľa potreby) aj ostatní partneri, ktorí sa zaväzujú spoločne podporovať vývoj a vykonávanie programu alebo činností v oblasti výskumu a inovácií. 

V rámci programu Horizont 2020 rozlišujeme 2 typy verejno-súkromných partnerstiev:

Kľúčovou novinkou programu Horizon Europe (2021 – 2027) je zjednodušenie a racionalizácia systému partnerstiev ich prerozdelením na 3 skupiny majúce jednotné pravidlá fungovania. Tento krok je potrebný z dôvodu príliš vysokého počtu iniciatív a ich zložitého systému vnútorného fungovania. Informácie o pripravovaných zmenách, vrátane zmien v systéme partnerstiev, nájdete v sekcii Horizon Europe tu.

Viac informácií:

Zdroj: SLORD