Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030

Vláda SR schválila dlhodobú Víziu a stratégiu rozvoja Slovenska do roku 2030. Slovensko je v stratégii definované ako „krajina úspešných, udržateľne sa rozvíjajúcich regiónov, ktorá poskytuje kvalitné a bezpečné prostredie pre zdravý a plnohodnotný život všetkých občanov“.

Vízia a stratégia si napríklad dáva ako prioritu aj podporu výskumu a inovácií, tvorbu pracovných miest s pridanou hodnotou, zelenú ekonomiku, znižovanie emisií, skládkovanie komunálnych odpadov dostať na úroveň 10 %, ochrana vôd a pôdy.

Na príprave stratégie Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR spolupracovalo so zástupcami občianskej spoločnosti, verejnej správy, súkromného sektora, ako aj akademickej obce. Priority a ciele dlhodobej stratégie udržateľného rozvoja budú ďalej rozpracované v Národnom investičnom pláne, odvetvových stratégiách jednotlivých orgánov ústrednej štátnej správy a tiež v plánoch hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja samosprávnych krajov, miest a obcí. Zároveň sú premietnuté do prípravy nového programového obdobia pre čerpanie eurofondov na roky 2021 – 2027.

Viac informácií: Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030 (PDF)