Globálny inovačný index 2021: Vedie Švajčiarsko, Slovensko je na 37. mieste

Svetová organizácia duševného vlastníctva (ďalej len „WIPO“) zverejnila 20. septembra 2021 nové vydanie Globálneho inovačného indexu 2021, ktorý každoročne zoraďuje svetové ekonomiky podľa ich inovačných schopností na základe 80 kritérií rozdelených do inovačných vstupov a výstupov. Slovensko posunulo z 39. miesta na 37. Konštatuje v analýze dokumentu ÚPV SR.

Vo svetovom rebríčku inovácií naďalej vedú Švajčiarsko, Švédsko, USA a Veľká Británia, pričom po prvý raz sa zaradila do prvej päťky Kórejská republika.

Hlavným zistením najnovšieho indexu je skutočnosť, že vlády a podniky zvýšili investície do inovácií  aj v dôsledku nových skúsenosti a výziev, ktoré priniesla pandémia COVID-19. Z toho vyplýva, že vlády a podniky sú si vedomé, že nové myšlienky a nápady sú kľúčové na prekonanie pandémie a zabezpečenie ekonomického rastu. Vplyv krízy v jednotlivých odvetviach je veľmi nerovnomerný. Firmy pôsobiace v oblasti informačných a komunikačných technológií, farmaceutického priemyslu a biotechnológie výrazne navýšili svoje investície v oblasti výskumu a vývoja a firmy z oblastí silne zasiahnutých opatreniami na obmedzenie pandémie ako doprava a cestovanie podstatne znížili svoje výdavky.

Tohtoročný Globálny inovačný index ukazuje, že napriek obrovskému vplyvu pandémie COVID-19 na životy a živobytie mnohé odvetvia preukázali pozoruhodnú odolnosť a to predovšetkým tie, ktoré prijali digitalizáciu, technológie a inovácie.

Medzi silné stránky Slovenska patria ekologická udržateľnosť, environmentálna výkonnosť, dovoz a vývoz špičkových technológií ale aj podiel úžitkových vzorov na HDP. Na druhej strane, index radí k slabým stránkam komplikovanosť začatia podnikania, investície veľkých korporácií do výskumu a vývoja a tiež spoluprácu univerzít s priemyslom v tejto oblasti,“ uvádza Matúš Medvec, predseda ÚPV SR.

Zdroje:

Prevzaté z tlačovej správy ÚPV SR