EÚ prijala tri pracovné programy programu Digital Europe takmer za dve miliardy eur

Európska komisia (EK) prijala v stredu tri pracovné programy k iniciatíve Digitálna Európa, v ktorých určila ciele a konkrétne tematické oblasti s rozpočtom vo výške 1,98 miliardy eur.

Prvý súbor pracovných programov zahŕňa strategické investície, ktoré zohrajú rozhodujúcu úlohu pri dosahovaní cieľov EK pri realizácii európskej digitálnej dekády.

Program Digitálna Európa má posilniť technologickú suverenitu Európy a priniesť digitálne riešenia na trh, aby z nich mohli profitovať občania, verejné správy i podniky.

Hlavný pracovný program disponuje prostriedkami vo výške 1,38 miliardy eur. Investície z neho budú smerovať do oblastí, ako sú umelá inteligencia, cloudové a dátové priestory, kvantová komunikačná infraštruktúra, pokročilé digitálne zručnosti a široké používanie digitálnych technológií v celom hospodárstve a spoločnosti do konca roka 2022.

Spolu s týmto programom EK zverejnila dva osobitné pracovné programy. Prvý je zameraný na financovanie v oblasti kybernetickej bezpečnosti (269 miliónov eur do konca roka 2022) a druhý na vytvorenie a prevádzku siete európskych centier digitálnych inovácií (329 miliónov eur do konca roka 2023).

Komisia predpokladá, že do roku 2030 budú dáta, technológia cloud, edge a kvantová výpočtová technika hnacou silou priemyselnej a spoločenskej inovácie a vytvoria nové obchodné modely. Investície takmer za dve miliardy eur umožnia európskym podnikom bez ohľadu na ich veľkosť a najmä startupom chopiť sa príležitostí na rýchlo rastúcich trhoch.

Program Digitálna Európa bude zahŕňať investície, ako napríklad zavádzanie spoločných dátových priestorov, ktoré európskym podnikom a verejnému sektoru uľahčia cezhraničné spoločné využívanie údajov, ako aj zavádzanie prepojenej infraštruktúry a služieb cloud-to-edge, teda chrbtovej kosti digitálnych riešení, ktoré zaručia toky údajov. Zaistí vybudovanie testovacích a experimentálnych zariadení pre riešenia založené na umelej inteligencii pri riešení zásadných spoločenských výziev vrátane zmeny klímy a udržateľnej zdravotnej starostlivosti.

Investície podporia aj zavádzanie bezpečnej kvantovej komunikačnej infraštruktúry pre EÚ (EuroQCI), ktorá bude ponúkať vysokú mieru odolnosti voči kybernetickým útokom, zostavenie osnov a poskytovanie magisterského štúdia pokročilých digitálnych technológií s cieľom zvýšiť úroveň digitálnych zručností v Európe, vytvorenie, prevádzkovanie, ďalší vývoj a stálu údržbu digitálnych služieb podporujúcich cezhraničnú interoperabilitu riešení v snahe podporovať verejnú správu.

Pracovný program ku kybernetickej bezpečnosti zahŕňa investície do budovania pokročilého vybavenia, nástrojov a dátových infraštruktúr v tejto oblasti.

Na dosiahnutie cieľov programu Digitálna Európa sa zavedie sieť európskych centier digitálnych inovácií, ktorá bude súkromným i verejným organizáciám v celej Európe vrátane štátnej správy na celoštátnej, regionálnej či miestnej úrovni poskytovať prístup k testovaniu a podporovať ich digitálnu transformáciu. Tieto centrá budú dôležitým nástrojom politiky EÚ predovšetkým v priemyselnej politike a politike malých a stredných podnikov a startupov, pretože budú podporovať spoločnosti i verejný sektor pri súbežnej zelenej a digitálnej transformácii.

Prvé výzvy v rámci programu Digitálna Európa sa uverejnia koncom novembra, ďalšie budú nasledovať v roku 2022.

Pozrite si oficiálne stránky programu Digitálna Európa

Pozrite si video o programe Digitálna Európa:

Zdroj: TASR