Slovensko hľadá národný kontaktný bod pre EIC

CVTI SR hľadá posilu do tímu Národnej kancelárie Horizontu – pre oblasť Európskej rady pre inovácie, najväčšej európskej schémy pre podporu inovatívnych startupov v programe Horizont Európa. Prihlášky na pozíciu je možné posielať do 15. 2. 2022.

Úlohy národného kontaktného bodu:

  • Zabezpečovanie informovania vedeckej komunity o výzvach na predkladanie žiadostí o grant v programe Horizont Európa a o relevantných informáciách a dokumentoch;
  • Aktívne vyhľadávanie potenciálnych žiadateľov o grant a partnerov do projektov;
  • Organizovanie informačných dní, prezentácií, workshopov, seminárov a školiacich aktivít pre potenciálnych žiadateľov o čerpanie grantu vo zverenej oblasti;
  • Poskytovanie poradenstva potenciálnym žiadateľom o grant z programu Horizont Európa (výskumníkom, podnikateľom, verejným a štátnym organizáciám, súkromným spoločnostiam, tretiemu sektoru) o formálnych, administratívnych a finančných pravidlách programu vo zverenej oblasti;
  • Okrem zverenej oblasti programu Horizont Európa vykonávanie činností národného kontaktného bodu aj pre príslušné partnerstvá v rámci zverenej oblasti;
  • Poskytovanie asistencie potenciálnym žiadateľom pri tvorbe žiadosti o grant a pri elektronickom podaní žiadosti;
  • Posudzovanie projektových zámerov/žiadostí o grant s cieľom ich kvalitatívneho zlepšenia a následne ich vyššieho bodového ohodnotenia;
  • Vytváranie, udržiavanie a dopĺňanie databázy kontaktov stakeholderov vo zverenej oblasti;
  • Spolupráca s národnými kontaktnými bodmi iných oblastí programu Horizont Európa v SR a v členských krajinách EÚ, vrátane účasti na spoločných podujatiach a projektoch;
  • Účasť na zahraničných informačných podujatiach organizovaných Európskou komisiou.