Príklady spolupráce Slovenska so Spoločným výskumným centrom EK (JRC)

Spoločné výskumné centrum EK (JRC) sa zapája do viac než 150 spoločných výskumných projektov a sietí v rámci Horizontu 2020 – rámcového programu pre výskum a inovácie, a to za rovnakých podmienok ako ostatné organizácie. Vďaka tejto skutočnosti môže JRC vytvárať partnerstvá s hlavnými európskymi  aktérmi v oblasti výskumu. Činnosti môžu zahŕňať prácu, ktorá sa  vykonáva  v  zariadeniach  JRC, pričom výsledkom je väčší prístup a využívanie špecializovaných infraštruktúr a databáz JRC.

jrc-sk-coop

Niekoľko príkladov projektov rámcového programu so slovenskými  partnermi:

So slovenskými partnermi spolupracuje JRC v týchto oblastiach:

 • Projekty rámcového programu: 8
 • Vedecké siete: 17
 • Dohody o spolupráci: 13

Príklady partnerov zo Slovenska

Štátne orgány a laboratóriá:

 • Slovenský metrologický ústav (SMÚ)
 • Úrad jadrového dozoru (ÚJD SR)
 • Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR)
 • Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ)
 • Slovenská akadémia vied: Ústav molekulárnej biológie
 • Slovenská akadémia vied: Ústav krajinnej ekológie
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici
 • Ministerstvo financií Slovenskej republiky
 • Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy (VÚPOP)

Akademická obec:

 • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
 • Technická univerzita vo Zvolene
 • Technická univerzita v Košiciach
 • Slovenská zdravotnícka univerzita (SZU)

Podniky:

 • VUJE, a.s.
 • Inžinierska výpočtová spoločnosť s. r. o., Trnava
 • BIC Bratislava

Viac informácií v brožúre “Slovensko a jeho vedecká spolupráca s vedeckým a znalostným útvarom Európskej komisie, Spoločným výskumným centrom”