Najinovatívnejšou krajinou EÚ je Švédsko. Slovensko je na 21. mieste. Pozrite si výsledky European Innovation Scoreboard 2017

Inovačná výkonnosť EÚ v minulom roku naďalej rástla, a to napriek čiastočne nerovnomernému pokroku zaznamenanému v celej Európe. Toto je jedným z hlavných zistení najnovšieho prehľadu výsledkov inovácie (European Innovation Scoreboard 2017), ktorý včera zverejnila Európska komisia. Švédsko zostáva inovačným lídrom, zatiaľ čo Litva, Malta, Holandsko, Rakúsko a Spojené kráľovstvo sú najrýchlejšie rastúcimi inovátormi. Celkove sa inovačná výkonnosť zlepšila v 15 krajinách, hoci medzi týmito členskými štátmi existujú veľké rozdiely. Do tejto skupiny patrí aj Slovensko, ktoré skončilo na 21. mieste. Z globálneho hľadiska EÚ dobieha Kanadu a Spojené štáty, Južná Kórea a Japonsko sa však vzďaľujú. Medzi medzinárodnými konkurentmi dosahuje najrýchlejší pokrok Čína.

p034704000102-467651

Obrázok: Európsky prehľad výsledkov inovácie 2017 – poradie krajín
Os Y: inovačná výkonnosť v rokoch 2016 (farebné stĺpce), 2015 (horizontálne čiarky) a 2010 (sivé stĺpce) relatívne k priemeru EÚ v roku 2010 – agregovaná hodnota z 27 ukazovateľov
Os X: krajiny EÚ

Európsky prehľad výsledkov inovácie 2017, ktorý je sprevádzaný aj regionálnym prehľadom výsledkov inovácie, ukazuje, že:

  • Švédsko je znova inovačným lídrom EÚ, po ňom nasleduje Dánsko, Fínsko, Holandsko, Spojené kráľovstvo, ktoré je inovačným lídrom prvýkrát, a Nemecko.
  • Vo vybratých oblastiach inovácií sú lídrami v EÚ tieto krajiny: Dánsko – ľudské zdroje a prostredie priaznivé pre inovácie, Luxembursko – atraktívne výskumné systémy a duševné vlastníctvo, Fínsko – financie a podpora, Nemecko – investície spoločností, Írsko – inovácie v malých a stredných podnikoch a vplyvy na zamestnanosť, Belgicko – inovačné väzby a spolupráca, Spojené kráľovstvo – vplyv na obrat.
  • Regionálne inovačné centrá existujú aj v krajinách, ktoré sú miernymi inovátormi, ako to ukazuje regionálny prehľad výsledkov inovácie: Praha v Českej republike, Bratislava na Slovensku a Baskicko v Španielsku.
  • Inovačná výkonnosť sa zlepšila najviac v oblasti spoločných medzinárodných publikácií, penetrácie širokopásmového pripojenia, počtu absolventov univerzít a doktorandov a odbornej prípravy v rámci IKT.
  • Investície rizikového kapitálu a podiel malých a stredných podnikov prinášajúcich inovácie výrazne klesá.
  • V priebehu nasledujúcich dvoch rokov sa očakáva zvýšenie inovačnej výkonnosti o 2 %.

Každoročný európsky prehľad výsledkov inovácie poskytuje porovnávacie posúdenie výskumu a inovačnej výkonnosti krajín EÚ a vybratých tretích krajín. Interaktívny online nástroj umožňuje individualizované porovnávanie skóre výkonnosti.

  

V regionálnom prehľade výsledkov inovácie sa posudzuje inovačná výkonnosť európskych regiónov. Preberá metodiku európskeho prehľadu výsledkov inovácie v maximálnom možnom rozsahu, pokiaľ ide o dostupnosť údajov.

Zdroj: Tlačová správa EK: Inovácia v EÚ: aj napriek určitému zlepšeniu je potrebný rovnomernejší pokrok

Viac informácií: