Slovenskí a českí rektori sa zhodli: Problémom VŠ je podfinancovanie. Prostriedky na 9. rámcový program je potrebné navýšiť.

Slovenská i česká konferencia rektorov vidí veľké problémy v hodnotení výsledkov vedy a výskumu, pretože ani v jednej z oboch krajín zatiaľ neexistuje kvalitná metodika hodnotenia výskumných organizácií. Vysokoškolské sektory SR a ČR spoločne zdieľajú aj nové výzvy, ako sú globalizácia, demografický vývoj a technologický pokrok a sú si vedomé toho, že treba vzdelávať študentov, ktorí budú adaptabilní počas celého svojho pracovného života. Informoval prezident SRK Rudolf Kropil na stretnutí oboch organizácií.

Medzi spoločné problémy Slovenska a Česka z pohľadu vysokého školstva patrí dlhodobá podfinancovanosť vzdelávania, výskumu a vývoja. Zhodli sa na tom rektori, ktorí sa stretli na spoločnom zasadnutí Slovenskej rektorskej konferencie (SRK) a Českej konferencie rektorov (ČKR) v Prahe.

SRK a ČKR sa zhodli, že pokiaľ ide o legislatívu, najmä o zákon o vysokých školách, považujú v oboch krajinách za najdôležitejší princíp autonómie vysokých škôl, vrátane riadenia finančných tokov a prístupu k prostriedkom na vedu, výskum a umenie. Za nemenej dôležité považujú hodnotenie kvality vysokých škôl v súlade s európskymi normami a internacionalizáciu vysokých škôl.

Rektori spoločne zdieľajú návrh Európskej asociácie univerzít a partnerských univerzít, aby sa zvýšilo financovanie výskumu v Európe po roku 2020 v 9. rámcovom programe EÚ pre výskum a inovácie.

Prevzaté z TA SR.