Informačný deň iniciatívy EUREKA (Bratislava, 5.10.2017)

Dňa 5. októbra 2017 sa v Bratislave na CVTI SR (Lamačská cesta 8/A) bude konať informačný deň európskej iniciatívy zameranej na trhovo-orientovaný aplikovaný výskum a vývoj. 

Predbežný program informačného dňa

  • 8,30 – 9,00 – Registrácia účastníkov
  • 9,00 – 9,15 – Otvorenie informačného dňa, Bc. PhDr. Marek Hajduk, PhD. – zástupca SR v Skupine vysokých predstaviteľov  iniciatívy EUREKA v SR a  generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky, MŠVVaŠ SR
  • 9,15 – 10,00 – Iniciatíva EUREKA a účasť SR – Mgr. Jana Stadtruckerová, NPC EUREKA, MŠVVaŠ SR
  • 10,00 – 10,30 – EUREKA v ČR – skúsenosti, prínosy pre ČR, Ing. Josef Martinec, NPC EUREKA, MŠMT ČR
  • 10,30 – 10,45 –  Prestávka
  • 10,45 – 11,15 – Prezentácia úspešného riešiteľa projektu EUREKA
  • 11,15 – 12,00  Priestor na otázky
  • 12,00 – Ukončenie informačného dňa

Prihlásenie na podujatie: 

Registrácia a informácie jana.stadtruckerova@minedu.sk, tel. č. 02/59374 718

Viac informácií o Eureka:

EUREKA  je inciatíva, ktorá je nezávislá od rámcových programov financovaných Európskou komisiou. EUREKA podporuje cezhraničné projekty orientované na trhovo-orientovaný aplikovaný výskum a rozvoj. Cieľom iniciatívy je zvýšenie európskej konkurencieschopnosti.

EUREKA spája spolu poznatky o trhovo-orientovanom výskumu, rozvoji a implementáciu. Spoločná práca firiem, univerzít a výskumných centier v spoločných nadnárodných projektoch umožňuje vývoj nových inovatívnych produktov, procesov a služieb. Spoločné nadnárodné projekty sú iniciované zdola a majú jasný trhový potenciál. Iniciatíva je dôležitá  aj pre malé a stredné podniky (MSP). Vďaka EUREKE sa MSP môžu zapojiť do medzinárodnej spolupráce (sieťovanie, redukcia nákladov a viditeľnosť), ľahší prístup na trh.

Ako funguje Eureka:

Viac informácií o programe Eureka: www.eurekanetwork.org.eureka