Prehľad programov Interreg. Ktoré sú pre Slovensko?

Interreg Europe pomáha regionálnym a miestnym vládam v celej Európe, aby rozvíjali a realizovali lepšiu politiku pre svoj rozvoj. Prostredníctvom vytvorenia prostredia a možností zdieľania riešení má za cieľ zabezpečiť, aby vládne investície, inovácie a úsilie v oblasti ich implementácie viedli k integrovanému a udržateľnému dopadu na ľudí a regióny.

interreg_banner

Zameranie programov

Všetky akcie, ktoré sa vyvíjajú s finančnou podporou spoločnosti Interreg Europe, musia patriť do jednej z nasledujúcich štyroch kategórií:

 1. výskum a inovácie;
 2. konkurencieschopnosť MSP;
 3. nízkouhlíková ekonomika;
 4. životné prostredie a efektívnosť zdrojov.

História Interreg

V súčasnosti sa realizuje už piata generácia programov. Za toto obdobie (2014-2020) sa ich celkový rozpočet dostal až na sumu 10,1 miliardy eur.

interreg-evolution

Členenie Interreg V

V tomto období pod Interreg spadá viac než stovka programov, ktoré sa dajú rozdeliť do piatich skupín:

 • 60 cezhraničných programov – Interreg V-A, kopírujúcich 38 vnútorných hraníc EÚ. Príspevok ERDF: 6,6 miliárd eur.
 • 12 cezhraničných programov IPAInstrument for Pre-Accession and European Neighborhood Instrument
 • 16 cezhraničných programov ENI: International Cooperation and Development
 • 15 nadnárodných – Interreg V-B, ktoré pokrývajú väčšie územia ako napr. Baltic Sea, Alpine, Danube. Príspevok ERDF: 2,1 miliardy eur.
 • Medziregionálny program spolupráce INTERREG Europe a 3 sieťové programy (Urbact IIIInteract III a ESPON) pokrývajúce všetkých 28 členských krajín EÚ. Poskytujú rámec pre výmenu skúseností medzi regionálnymi a miestnymi orgánmi v rôznych krajinách. Príspevok ERDF: 500 miliónov eur.

interreg-budget

Interreg V programy pre Slovensko

Partneri zo Slovenska môžu v období 2014-2020 participovať v nasledovných programoch Interreg:

Potenciálni príjemcovia

O príspevok môžu žiadať nasledovné subjekty:

 • verejné orgány – miestne, regionálne a národné;
 • riadiace orgány / sprostredkovateľské orgány zodpovedné za programy pre investície do rastu a zamestnanosti alebo európsku územnú spoluprácu;
 • agentúry, výskumné inštitúcie, tematické a neziskové organizácie: aj keď nie sú hlavnou cieľovou skupinou, tieto typy organizácií môžu spolupracovať aj s Interreg Europe tým, že najprv spolupracujú s miestnymi tvorcami politík s cieľom určiť možnosti spolupráce s Interreg Europe

Obrázok/podklad banneru: Slon.pics