Akčný plán EÚ pre ekologickejšie a čistejšie hospodárstvo

Európska komisia minulý týždeň predstavila svoju stratégiu pre uvedenie systému financovania, ktorý bude podporovať agendu EÚ v oblasti klímy a udržateľného rozvoja. Tvorí súčasť úsilia v oblasti únie kapitálových trhov, ktorého cieľom je prepojiť financovanie s konkrétnymi potrebami európskeho hospodárstva v prospech našej planéty a spoločnosti.

Plán je zároveň jedným z kľúčových krokov smerom k vykonaniu historickej Parížskej dohody a programu trvalo udržateľného rozvoja EÚ.

ops

Kľúčové prvky akčného plánu

Pred rokom Komisia vymenovala expertnú skupinu na vysokej úrovni pre udržateľné financovanie, ktorej úlohou je vypracovať komplexný súbor odporúčaní pre finančný sektor týkajúcich sa prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo. Komisia, inšpirovaná záverečnou správou tejto skupiny, dnes navrhuje stratégiu EÚ pre udržateľné financovanie, v ktorej vytýčila plán ďalšieho úsilia a nadchádzajúcich opatrení, ktoré zahŕňajú všetkých relevantných aktérov finančného systému. Patrí sem:

  • Vytvorenie spoločného jazyka pre oblasť udržateľného financovania, t. j. zjednoteného systému EÚ pre klasifikáciu – alebo taxonómiu –, aby sa zadefinovalo, čo je udržateľné, a aby sa identifikovali oblasti, v ktorých sa udržateľnými investíciami môže dosiahnuť najväčší vplyv.
  • Vytvorenie značiek EÚ pre ekologické finančné produkty na základe tohto klasifikačného systému EÚ: to umožní investorom ľahko identifikovať investície, ktoré spĺňajú ekologické, resp. nízkouhlíkové kritériá.
  • Objasnenie povinnosti správcov aktív a inštitucionálnych investorov spočívajúcej v tom, že tieto subjekty musia v investičnom procese zohľadňovať aspekty udržateľnosti a presadzovať požiadavky na zverejňovanie.
  • Požiadavka, aby poisťovne a investičné spoločnosti klientom poskytovali poradenstvo na základe ich preferencií v oblasti udržateľnosti.
  • Začlenenie aspektu udržateľnosti do prudenciálnych požiadaviek: banky a poisťovne sú dôležitým zdrojom externého financovania pre európske hospodárstvo. Komisia preskúma, či je možné pri udržateľných investíciách prekalibrovať kapitálové požiadavky pre banky (takzvaný ekologický podporný faktor), keď je to opodstatnené z hľadiska rizika, pričom zároveň zabezpečí, aby bola chránená finančná stabilita.
  • Zlepšenie transparentnosti podnikového výkazníctva: navrhujeme zrevidovať usmernenia o nefinančných informáciách, aby boli uvedené do väčšieho súladu s odporúčaniami pracovnej skupiny, ktorá pôsobí v rámci Rady pre finančnú stabilitu, zaoberajúcej sa zverejneniami finančných informácií súvisiacich s klímou (TCFD).

Zdroj/Viac informácií: Tlačová správa EK

Pozrite tiež: