Aké sú úspechy a výzvy Slovenska v oblasti výskumu a inovácií (RIO 2017)

Spoločné výskumné centrum (DG JRC) Európskej komisie prostredníctvom Observatória pre výskum a inovácie (Research and Innovation Observatory, RIO) zverejnilo sériu Správ Observatória pre výskum a inovácie o jednotlivých krajinách za rok 2017.

Správa poskytuje stručnú analýzu systému výskumu a inovácií pokrývajúc ekonomický kontext, hlavných aktérov, trendy financovania a ľudské zdroje, politiky zamerané na riešenie výziev v oblasti výskumu a inovácií a výskum a inovácie v národných a regionálnych stratégiách inteligentnej špecializácie. Údaje pochádzajú z údajov Eurostatu, pokiaľ nie je uvedené inak. Všetky používané údaje vrátane údajov z iných medzinárodných zdrojov sú k januáru 2018. Správa poskytuje aktuálny stav a analýzu systému národného výskumu a inovácií a jeho výzvy na podporu európskeho semestra.

Napriek dobre fungujúcej ekonomike a zvyšovaniu zamestnanosti neviedlo verejné financovanie výskumu a inovácií k hospodárskemu rastu založenému na znalostiach a inováciách. Podiel financovania projektov na celkových verejných rozpočtových prostriedkoch alebo výdavkoch na výskum a vývoj (GBAORD) na Slovensku bol jedným z najnižších v EÚ-28.

Zlepšiť riadenie v oblasti výskumu a inovácií – nedostatočná koordinácia a spolupráca medzi ministerstvami a ich agentúrami, ako aj roztrieštenosť zdrojov na budovanie infraštruktúr výskumu a inovácií sa považujú za hlavné výzvy pre Slovensko.

Kompletná správa pre Slovenskú republiku je k dispozícii tu.

Prevzaté/Viac informácií: SLORD.sk
rio-2017