Cena za transfer technológií 2018

Centrum vedecko-technických informácií SR vyhlasuje šiesty ročník Ceny za transfer technológií na Slovensku. Prihlášky je možné posielať do konca júla.

Súťaž je určená pre inovácie, technické riešenia, výsledky vedeckovýskumnej činnosti a ich pôvodcov pochádzajúcich výhradne zo slovenských vysokých škôl, univerzít, Slovenskej akadémie vied a rezortných výskumných ústavov.

cena_za_tt_2017_velka

Hlavným cieľom súťaže je oceniť snahu zástupcov akademickej obce SR preniesť výstupy vedeckovýskumnej činnosti na akademických pracoviskách do praxe, zvýšiť povedomie o transfere technológií a motivovať vedeckovýskumných pracovníkov akademickej obce pre zapájanie sa do procesu ochrany duševného vlastníctva a jeho komercializácie, ako aj ich propagácie smerom k širšej verejnosti. Súťaž je určená pre inovácie, technické riešenia, výsledky vedeckovýskumnej činnosti a ich pôvodcov pochádzajúcich výhradne zo slovenských vysokých škôl, univerzít, Slovenskej akadémie vied a rezortných výskumných ústavov.

Ceny za transfer technológií sú udeľované v nasledovných kategóriách:

  • Inovácia
  • Inovátor
  • Pracovisko transferu technológií

Viac informácií: CVTI SR