Tour de ERA (Žilina, Banská Bystrica, Košice, Nitra, Bratislava)

Tour de ERA je aktivitou Centra vedecko-technických informácií SR, iniciovanou národným projektom SK4ERA. Pozostáva z 5 dvojdňových podujatí v 5 slovenských mestách – Žilina, Banská Bystrica, Košice, Nitra, Bratislava.

tour-de-era.png

Témy podujatí v rámci Horizontu 2020 sú prispôsobené dlhodobej tematickej profilácii každého z miest. V Žiline je to inteligentná, ekologická a integrovaná doprava; v Banskej Bystrici je témou Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti, veda so spoločnosťou a pre spoločnosť; v Košiciach nanotechnológie, pokročilé materiály, biotechnológie, pokročilé výrobné procesy, rozšírenie účasti a šírenie excelentnosti; v Nitre potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo, rozšírenie účasti a šírenie excelentnosti; a v Bratislave bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia, inovácie v malých a stredných podnikoch, opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny.

Podujatia s názvom Tour de ERA by mali zúčastneným (potenciálnym žiadateľom nielen z výskumnej, resp. akademickej sféry, ale aj žiadateľom z verejného sektora, neziskového sektora, samosprávam a podnikateľom) v 1. deň – teoretickej časti pomôcť zorientovať sa v programoch ERA (európskeho výskumného priestoru) so zreteľom na Horizont 2020 a ponúknuť im pohľad do zákulisia cez úspešných riešiteľov a hodnotiteľov projektov. V 2. deň – praktickej časti je pre účastníkov prichystaný workshop, kde s odborným školiteľom budú riešiť konkrétne problémy a nedostatky pri písaní projektov H2020. Zúčastnení tak po tomto 2-dňovom podujatí budú môcť nadobudnúť poznatky, ktoré by mali prispieť k úspešnému etablovaniu sa slovenských vedcov (žiadateľov o projekty) v Európskom výskumnom priestore.

Program a registrácia na podujatie