Informačné dni pre samosprávu o fondoch a grantoch (B. Bystrica, Bratislava, Košice)

Úrad vlády SR – odbor programov nadnárodnej spolupráce v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska a ďalšími partnermi, vrátane aktívnej účasti Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR organizuje na jar 2019 sériu troch podujatí s názvom INFODNI PRE SAMOSPRÁVU, určených pre potenciálnych žiadateľov, ktorí majú záujem čerpať fondy či granty EÚ, avšak chýbajú im komplexné informácie o všetkých možnostiach.

Na podujatiach budú prezentované programy ako Interreg Dunajský nadnárodný program, Interreg Central Europe, Nórsky finančný mechanizmus, Finančný mechanizmus EHP, ERAZMUS, Visegrad Fund, Programy cezhraničnej spolupráce, Interact, Espon, Urbact, Creative Europe a ďalšie.

Podujatia sa uskutočnia v týchto časoch a termínoch:

  • Štvrtok, 4. apríla 2019 od 9:00 hodiny v Banskej Bystrici, v aule Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMP – podujatie sa uskutoční v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR.
  • Pondelok, 15. apríla 2019 od 9:00 hodiny v Bratislave, v hoteli ÚZ Bôrik.
  • Piatok, 7. júna 2019 od 9:00 hodiny v Košiciach, v aule Technickej univerzity.

Podujatia sú určené pre zástupcov samosprávy, výskumnej či akademickej sféry, verejného a neziskového sektora, aj podnikateľom a pod. Združenie miest a obcí Slovenska na nich predstaví aj výsledky prieskumu zameraného na cezhraničný potenciál samospráv. Súčasťou programu budú aj príklady už realizovaných úspešných projektov.

Záujemcovia o podujatia sa môžu registrovať na: jan.pangrac@vlada.gov.sk

Zdroj: Úrad vlády SR – odbor programov nadnárodnej spolupráce, Prevzaté z MZVaEZ SR