Výzva INTERREG Central Europe na využitie výsledkov Central Europe a Horizont 2020

Európska komisia otvorila experimentálnu pilotnú výzvu programu INTERREG (Európska územná spolupráca) Central Europe pre rok 2019, ktorá umožní predkladanie spoločných návrhov za účelom prehĺbenia výsledkov riešiteľov projektov programu Horizont 2020 a INTERREG Central Europe. Uzávierka je už 5.7.2019!

interreg-ce-4th-call

Vo výzve je možné využiť výsledky projektov z priamo riadených programov (kapitalizovať) a uplatniť ich v praxi v regióne strednej Európy. Výzva je primárne určená pre partnerov v už úspešných projektoch INTERREG CE a priamo riadených programoch.

Projekty podané v rámci tejto výzvy by mali využívať výstupy a výsledky z činnosti INTERREG Central Europe a ďalších programov EÚ (najmä programu Horizont 2020) a zlepšiť tak dopad projektov EÚ. Tieto výsledky by sa mali ďalej vyvíjať podľa potrieb jednotlivých regiónov a cieľových skupín, a to buď smerom “nahor” (upstream), ktoré budú viesť k procesu navrhovania opatrení a zákonov, alebo smerom “nadol” (downstream), ktoré budú viesť k efektívnejšiemu zohľadneniu širších vplyvov v geografickej oblasti.

Výzva sa zameriava na 7 nasledovných tém:

  1. Industry 4.0;
  2. Sociálne podnikateľské zručnosti;
  3. Energeticky efektívna renovácia verejných budov;
  4. Nízko-uhlíková mobilita a kvalita mestského vzduchu;
  5. Adaptácia na klimatické zmeny a prevencia rizík;
  6. Lokality kultúrneho dedičstva a rizikové budovy;
  7. Dostupnosť periférnych a hraničných regiónov na TEN-T CNC siete/uzly

Výzva na predkladanie návrhov je otvorená do 5. júla 2019!

Viac informácií k výzve:

Prevzaté zo SLORD.sk