Vyhliadky Slovenska na ekonomický rast sa výrazne zlepšili

Z pohľadu vyhliadok ekonomickej výkonnosti je Slovensko v konkurencii 180 krajín sveta na 47. mieste. Z krajín V4 sme sa síce v celkovom rebríčku umiestnili poslední, ale zaznamenali sme najväčší posun smerom vpred. Tieto zistenia vyplynuli z výsledkov štúdie KPMG UK The Growth Promise Indicator 2019.

V medziročnom porovnaní to bolo až o 11 priečok. Našou najslabšou stránkou je pilier ľudský kapitál, ktorý berie do úvahy najmä úroveň a systém vzdelávania. Najvýraznejšie zlepšenie sme zaznamenali v pilieri infraštruktúra.

Naše celkové skóre sa podľa tohto reportu medziročne zlepšilo z 5,04 na 5,90 z 10 možných. Za najsilnejšiu stránku Slovenska považujú autori štúdie otvorenosť ekonomiky, kde sme dosiahli skóre 8,72 bodu. Tento pilier berie do úvahy ukazovatele ako priame zahraničné investície a celkový obchod krajiny. Najvýraznejšie zlepšenie sme zaznamenali v pilieri infraštruktúra – takmer o 2 celé body. Z minuloročných 4,65 sme aktuálne na úrovni 6,50 bodu.

kpmg-gpi-2019

Štúdia The Growth Promise Indicator (“GPI”)  pokrýva 180 krajín a od roku 1997 sleduje ich výkonnosť ekonomiky na základe relevantných akademických štúdií a výsledkov biznis prieskumov. Dvadsaťšesť indikátorov je rozdelených do piatich kľúčových pilierov. Každý pilier bol vypočítaný v rozmedzí od 0-10 z hodnoty príslušnej premennej.

Konkrétne sa posudzovala:

  1. Makroekonomická stabilita – vrátane miery vládneho deficitu a štátneho dlhu,
  2. Otvorenosť ekonomiky – vrátane prílevu priamych zahraničných investícií a výkonnosti obchodu,
  3. Kvalita infraštruktúry – zahŕňa od prepravy cez technológie až po dostupnosť finančných služieb,
  4. Ľudský kapitál – berie do úvahy priemernú dĺžku života a úroveň vzdelávania,
  5. Kvalita verejných inštitúcií – vrátane kvality regulácie, transparentnosti a efektívnosti využívania verejných financií, obchodné právo a nezávislosť súdnictva.

Zdroj: KPMG